ЗА МИНИСТЕРСТВОТО / ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

I. Общо устройство и администрация

1. Закони

Закон за опазване на околната среда

Закон за достъп до обществена информация

Закон за защита на личните данни

2. Правилници

Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда

Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

3. Други

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите

II. Сектор ВОДИ

III. Сектор ВЪЗДУХ

IV. Сектор ПРИРОДА

V. Сектор ПОЧВИ

VI. Сектор КЛИМАТ

VII. Сектор ОТПАДЪЦИ

VІІІ. Сектор ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

ІX. Сектор ШУМ

X. Координация на контролната дейност