ОДИТНИ СТАНОВИЩА ЗА ЗАВЕРКА НА ГФО ЗА 2015Г. и 2016г.

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

2015 година

Отчет за изпълнението на бюджета на МОСВ за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

Отчет за сметките за чужди средства – код 33

Отчет за сметките от средствата от Европейския съюз – КСФ

Отчет на сметките от средствата от Европейския съюз – ДМП

Отчет за сметките от средствата от Европейския съюз – ДЕС

Баланс 2015 г. на МОСВ

Оповестяване за състоянието и изменението на активи, пасиви и задбалансови позиции към ГФО за 2015 г. на МОСВ

Одитно становище за заверка без резерви на ГФО за 2015 г. на МОСВ

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на МОСВ за 2015 г.

 

 


2016 година

Отчет за изпълнението набюджета на МОСВ за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

Отчет за сметките за чужди средства – код 33

Отчет за сметките от средствата от Европейския съюз – КСФ

Отчет на сметките от средствата от Европейския съюз – ДМП

Отчет за сметките от средствата от Европейския съюз – ДЕС

Баланс 2016 г. на МОСВ

Оповестяване за състоянието и изменението на активи, посиви и задбалансови позиции към ГФО за 2016 г. на МОСВ

Одитно становище за заверка без резерви на ГФО за 2016 г. на МОСВ

Одитен доклад за резултатите от извършен фишнансов одит на ГФО на МОСВ за 2016 г.