РИОСВ / ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

І. Наредби

Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

ІІ. Други

Инструкция за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ

Формат на План за контролната дейност на РИОСВ

Формат на Отчет за дейността на РИОСВ

Приложения

Заповед за утвърждаване на образци на протокол за проверка, констативен протокол, предложение за налагане на санкция и наказателно постановление

Заповед за утвърждаване на образец на Предупредителен протокол по чл. 153, ал.2 от ЗООС

Заповед № РД – 305/13.05.2015 г. за утвърждаване на образец на Констативен протокол