Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Програма LIFE

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Информационен център | библиотека

Законодателство в областта на околната среда : Закони, подзаконови актове, приложения: 6 тома; компакт диск.С.: МОСВ, 2005

http://www.moew.government.bg/files/file/Press/info_centar/Biblioteka/_.htm

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НАЧАЛО I. Хоризонтално/Промишлено замърсяване II. Въздух III. Води
СЪДЪРЖАНИЕ IV. Отпадъци V. Природа VI. Химикали/ГМО За изданието