Без съществени изменения на речните нива

28 януари 2017 | 16:37

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения . Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (-63/+19 см) във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавски басейн) и на Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на река Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -34 см до +19 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +3 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -63 см до +16 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +9 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 3 дни водните нива на реките ще останат без съществени изменения. Поради ниските сутрешни температури и малките водни количества ще продължи формирането на ледена покривка, коeто ще доведе до подприщване и последващи незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките в басейна. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водни количества на 29, 30 и 31 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: На 29, 30 и 31 януари водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. На 30 и 31 януари са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Росица в резултат на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 29, 30 и 31 януари, както и на 1 февруари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. След 31 януари са възможни незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките от басейна в резултат на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В периода се очакват незначителни повишения във водосбора на река Марица в резултат на подприщване от ледови явления. След 31 януари вследствие на частично снеготопене са възможни незначителни повишения на водните нива в средното и долното течение на р. Тунджа, в долното течение на р. Марица и в горното течение на р. Арда. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в горните течения на основните реки от басейна. На 29 и 30януари поради частично снеготопене са възможни незначителни повишения на водните нива в долното течение на р.Места и във водосбора на р. Струма. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27 януари 2017 г. е 3467 млн. м3 и представлява 53,4% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение, наличните в тях завирени обеми са както следва: • питейно-битово водоснабдяване – 70,0% от общия им обем • напояване – 46,2% от общия им обем• • енергетика – 55,4% от общия им обем