Без съществени изменения на речните нива

16 март 2017 | 15:40
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в страната са се понижавали, като в Дунавския и Черноморския басейн регистрираните пониженията са с до -96 см. Повишения (с до +36 см) вследствие на оттичане са регистрирани в долните течения на реките Янтра, Русенски Лом и Тунджа. Водните количества на повечето от наблюдавани реки в страната са около праговете за високи води. Около праговете за средни води са водните количества при отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Марица (Източнобеломорски басейн), Места и Струма (Западнобеломорски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -36 см до +36 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -96 см до +6 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -21 см до +21 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +8 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес водните нива в басейна ще продължат да се понижават.  Повишения в резултат на оттичане все още има в долните течения на реките Янтра и Русенски Лом. На 17 март  вследствие на валежи от дъжд се очакват незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. На 18 март речните нива ще се задържат без съществени изменения. На 19 март  в резултат от валежи са възможни краткотрайни повишения в долните течения на реките в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните количества на 17, 18 и 19 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на оттичане ще има покачване на нивото на основната река в долното й течение. През следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  На 17, 18 и 19 март  водни количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора на р. Янтра плавно ще се понижават. В резултат на оттичане днес и утре  все още са възможни повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 март  ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес нивата в целия водосбор ще започнат да се понижават. Тенденцията ще се запази и през следващите 3-4 дни, като в периода 19 – 21 март  са възможни краткотрайни повишения вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес  водните нива в басейна ще се понижават. През нощта и утре  вследствие на валежи от дъжд се очакват краткотрайни повишения във водосборите на Черноморските добруджански реки, в средното и долното течение на р. Провадийска, и в долното течение на р. Камчия. На 18 и 19 март речните нива ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес  и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще останат без съществени изменения. През нощта и утре  вследствие на валежи от дъжд са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива при отделни измервателни пунктове в долното течение на р. Марица и в горното на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:·Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:·Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 17 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16 март 2017 г. е 3 957,6 млн. куб. м и представлява  61 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 77,4% от общия им обем;
  • напояване – 50,7% от общия им обем;
  • енергетика – 63,7% от общия им обем.