Близо 6,6 млн. жители са обхванати от системи за разделно събиране на отпадъците

17 ноември 2016 | 14:39

Близо 6 млн. и 600 хил. жители на територията на 177 общини в страната са обхванати от системи за разделно събиране на отпадъците. Това e изцяло в съответствие със законодателните изисквания, каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при откриването на модерна инсталация за сортиране по цвят на отпадъци от стъкло в с. Равно поле.

Министър Василева отбеляза, че МОСВ насърчава инвестициите, които водят към прилагане на принципите на кръговата икономика и подпомага развитието на системата за разделно събиране на отпадъците. „България върви уверено към изпълнение на своите цели. Близо 230 хил. тона годишно са рециклираните отпадъци, което представлява 64%, сравними със средното ниво в Европа. Това е сериозно постижение спрямо целите на страната ни“, добави министърът.

„Работим съвместно с общините и бизнеса, за да надграждаме системите за разделно събиране. Инвестирахме мащабно и изградихме 19 регионални системи за управление на отпадъците, изцяло съответстващи на екологичното законодателство, които обслужват над 3,5 млн. жители на страната ни“, посочи министър Василева. От тях 12 са обезпечени с компостиращи инсталации за биоразградими и зелени отпадъци, а 11 – със сепариращи инсталации. Това е важна стъпка към оползотворяване на отпадъка и третирането му не като боклук, а като ресурс.

Пуснатите на пазара опаковки и рециклираните количества отпадъци от опаковки в страната непрекъснато се увеличават в абсолютни стойности. За последния тригодишен период се наблюдава нарастване с близо 16 хил. тона на рециклираните отпадъци от опаковки. Заложената европейска цел е от минимум 55 на сто, като България през последните години постига не по-малко от 62%.