Категории
Министерство

Доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.

Съгласно изискванията на чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), изготвеният Доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. се представя за обществени консултации.
Крайна дата за съгласуване: 17.10.2014 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail:svetla@moew.governement.bg;tjeleva@moew.governement.bg;  kkovachka@moew.governement.bg; dbaleva@moew.government.bg;
 
Пълният текст на Доклада за Екологична оценка може да видите тук.
 
Приложенията към Доклада може да видите тук. тук1 , тук2
 
Нетехническото резюме на доклада може да видите тук.
 
Проектът на ревизиран Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. може да видите тук.