Категории
Министерство

Допълнителни предложения към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Проектът на допълнителни предложения към проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) има за основни цели:
 
-  Създаване на правна възможност, чрез специализиран закон (ЗЧАВ), общинските съвети да приемат мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, които до момента не са прилагани в страната и съответно не присъстват в мерките от общинските програми по чл.27 от ЗЧАВ. Допълнително се създава възможност общинските съвети да включват такива мерки в програмите на общините по чл.27, ал.1 и в оперативните планове по чл.30 от ЗЧАВ;
 
-   Създаване на правна възможност за санкции на кметове и длъжностни лица, при неизпълнение на задълженията по разработване на програмите по чл.27 и организацията по изпълнението на заложените в тях мерки, както и за неизпълнение на указанията на министъра на ОСВ в тази насока. Към момента в ЗЧАВ няма разписана такава възможност. Допълнително се определят редът и лицата, които налагат санкциите.
 
Крайна дата за съгласуване: 01.06.2015 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: MihajlovG@moew.government.bg  и gyordanova@moew.government.bg
 
Проект на доклад на министъра на околната среда и водите може да видите тук.
 
Пълният текст на допълнителните предложения към проекта Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух може да видите тук.
 
Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух може да видите тук.