Експертен екип провери сигнал за мъртва риба в река Струма

09 септември 2016 | 19:18

Сигнал за замърсени води и наличие на мъртва риба в река Струма е получен днес на „зеления телефон“ в Министерството на околната среда и водите и веднага е проверен от експертен екип.

Съвместната проверка е извършена в границите на с. Жабляно, след яз. Лобош от представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - гр. Благоевград, на РИОСВ-Перник и на Изпълнителна агенция по околната среда. Взети са водни проби, след техния анализ резултатите ще бъдат предоставени на РИОСВ-Перник.

По данни от направените експресни тестове се касае за намалено съдържание на кислород във водата, характерно за маловодие през този годишен период. Не е налице токсично замърсяване, а кислороден дефицит.