Експерти на РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ провериха сигнал за мъртва риба в река Камчия

21 септември 2016 | 11:08

Експерти на РИОСВ – Шумен и Басейновата дирекция „Черноморски район“, със съдействието на Регионалната лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда, провериха на място сигнал за оцветяване в черно на водите на р. Камчия и наличие на мъртва риба в района на село Желъд, община Смядово.

При огледа на 3 участъка на река Поройна при с. Радко Димитриево, община Шумен  и на река Голяма Камчия между селата Бял бряг и Янково, и при моста на с. Желъд, община Смядово, не са открити екземпляри от мъртва риба.  Водата на реките е с естествен цвят и няма наличие на мазни петна по повърхността. Не са установени брегови източници на замърсяване.

Взети са водни проби от първия и третия участък, които ще бъдат изследвани по показатели активна реакция (pH), ХПК, БПК5, разтворен кислород, общ азот, общ фосфор и неразтворени вещества.

От контролираните показатели на място са отчетени: pH – 7,75 – при първия участък и 7,86 – при третия участък; съдържание на разтворен кислород – 7,1 – при първия участък и 6,7 при третия участък, които показатели са в норма.

Резултатите по останалите показатели се очакват след приключване на анализите.