Експерти от РИОСВ-Плевен провериха изпълнението на проекти от кампанията „За чиста околна среда-2016 г.“

01 декември 2016 | 11:47

Експерти от РИОСВ-Плевен провериха изпълнението на проекти, получили финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2016 г.“, в конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам-2016“. В областите Плевен и Ловеч през 2016 г. са финансирани общо 32 проекта, от които 16 са на общини и кметства, 11 - на училища и пет - на детски градини. Срокът за реализацията на проектите от училища и детски градини изтече на 31 октомври 2016 г.

При проверките по изпълнението на всички проекти е установено, че са облагородени училищни дворове, засадени са цветя и дървета, монтирани са беседки и детски съоръжения за игри на открито, цветни кошчета за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Изработени са дипляни и брошури с екологична насоченост, които са разпространени сред учащите и подрастващите деца. В някои от училищата и детските заведения е закупена апаратура за презентации, табла и съоръжения за открити уроци на тема “Да опазим природата чиста“.

В общините и кметствата са почистени от отпадъци и облагородени зони за отдих, детски площадки и съоръжения за игри на открито.

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2016“ е повишаване на екологичната култура и възпитание в сферата на опазване на околната среда при децата и подрастващите. С кампанията се насърчава и участието с добраволен труд на гражданите  и младите хора в създаването на по-добра жизнена среда в населените места.