Експертите от РИОСВ-Плевен са проверили 86 обекта през август

09 септември 2016 | 12:20

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Плевен са извършили през август 89 проверки на 86 обекта, от които 31 са извънредни. Дадени са 20 предписания и са съставени шест акта за установени административни нарушения.

През август са събрани суми по издадени наказателни постановления в размер на 5000 лв. Общо събраните суми от наложените санкции са 12727,80 лв.

Извършени са шест проверки на защитени територии, три от които са за спазване на режима, определен със заповедите за обявяването им. Нарушения не са установени.

За периода в РИОСВ-Плевен са постъпили 10 сигнала и 8 жалби. За всички са предприети съответните действия, като подробна информация е публикувана на сайта на екоинспекцията.

Издадена е заповед на директора на РИОСВ-Плевен, съгласно която Община Никопол трябва да възстанови разорани пасища в защитена зона “Никополско плато”. Принудителната административна мярка е наложена във връзка с установено разораване от земеделски стопани на части от имоти в защитената зона, собственост на Община Никопол. В заповедта за обявяването й има наложена забрана за извършване на такава дейност.

През август са извършени шест проверки по изпълнение на дадени предписания от РИОСВ. Констатирано е, че са предприети мерки за екологосъобразно съхраняване на негодни за употреба препарати за растителна защита. В резултат на съвместните усилия на РИОСВ-Плевен, Община Плевен и служители на ОД на МВР-Плевен е прекратена и дейността на незаконна „автоморга“ на територията на гр. Плевен.

Изготвени са анализи и становища по представени две Общински програми за постигане нормите за качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови частици - на общините Плевен и Троян.

За периода в РИОСВ-Плевен са постъпили общо 149 уведомления за инвестиционни предложения, планове или програми, 12 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и екологична оценка (ЕО) и един доклад за ЕО на Общ устройствен план на община Никопол. В екоинспекцията са постъпили над 130 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.