Категории
Министерство

Инструкции за прилагане на нормативните изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците (насоки за прилагане на изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците)

Основната цел на проекто-документа е да се осигури централния комуникативен инструмент за подкрепа и насърчаване на прилагането на законодателната и стратегическа рамка, свързана с разделното събиране и третиране на биоотпадъците, като ключов елемент на съвременната политика по управление на биоотпадъците в Република България. Инструкциите представляват насоки „стъпка по стъпка“ за прилагане на разпоредбите, свързани с управлението на биоотпадъците, регламентирани в Наредбите като в отделно Приложение към инструкциите са представени практически насоки за планиране на общинско и регионално ниво, вземане на решения от компетентните органи, както и за инвестиции от частни или общински инициативи за третиране на биоотпадъците.

Крайна дата за съгласуване: 20.07.2014 г.


Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: gstoyanov@moew.government.bg; aivanov@moew.governement.bg

Пълният текст на проекто-документа може да видите тук.


Проект на доклад на министъра на околната среда и водите