Извънредна проверка на РИОСВ – Бургас не констатира замърсители на атмосферния въздух

24 октомври 2016 | 13:58

След получени сигнали в късния следобед на 23 октомври 2016 г. за остра миризма на сероводород в централната  част на града, експерти на РИОСВ – Бургас извършиха извънредна проверка на основната площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД. Изпратен е екип на Единната противоаварийна служба (ЕПАС), който извърши измервания по улиците в централната част на града и в Морската градина. Не са констатирани превишения.

По време на проверката е извършен обход на площадката и проверка на инсталация „Газова сяра“. Инсталацията е в оптимален технологичен режим и няма подаване на сероводород за изгаряне на факел. Това се потвърждава от представените данни и графики в операторната зала. Снети са и данните от непрекъснатите измервания, които операторът провежда  в изпълнение на КР № 6-Н2/2015 г. Спазени са емисионните норми на всички контролирани замърсители.

Данните от Автоматичните измервателни станции на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) сочат, че няма превишения на нормите на нито един от контролираните показатели за качество на атмосферен въздух, в това число и сeроводород.