КЛИМАТ/АРХИВ

Онлайн платформа за доброволно канселиране на Сертифицирани единици редуцирани емисии

09.03.2016 г.

Стартира "Програма за избор на интелигентни и устойчиви градове"

04.02.2016 г.

Информация за осъществените тръжни продажби на общи и авиационни квоти за емисии на парникови газове и генерираните от тях приходи през 2015 г.

12.01.2016 г.

Задължително докладване на промени в експлоатацията и равнището на активност на инсталациите през 2015 г., съгласно Решение 278/2011/ЕС

09.12.2015 г.

Актуализиран формуляр за нови участници, инсталации с промени в капацитета и нивото на активност, съгласно Решение 2011/278/ЕС (корекция на формулите, касаещи възобновяване на дейността след частично спиране)

02.12.2015 г.

Първи текущ отчет за изпълнението на трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г., изготвен и приет в рамките на Междуведомствена работна група, сформирана със Заповед №РД-491/08.07.2015 г. на министъра на околната среда и водите

26.11.2015 г.

Актуална информация относно преговорите по проекта на пакет за климата в Париж, можете да намерите тук.

20.10.2015 г.

Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския Парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 година относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към ЕСТЕ и за изменение на Директива 2003/87/ЕО

13.10.2015 г.

Награди на Energy Globe за 2016 г.

17.09.2015 г.

Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета, изменяща Директива 2003/87/ЕС с цел подобряването на ценовата ефективност в процеса по намаление на емисиите и инвестициите в нисковъглеродни технологии (Летен енергиен пакет)

06.08.2015 г.

Информация за тръжната продажба на квоти за емисии на парникови газове в периода 01.01 - 30.06.2015 г.

09.07.2015 г.

Безплатно разпределение на квоти за 2014 г., съгласно чл.10в на Директива 2003/87/ЕО

08.06.2015 г.

С Постановление № 102 от 24.04.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет (Обн. ДВ, бр. 32 от 05.05.2015 г.) името на отдел „Международни механизми за търговия с емисии“, дирекция „Политика по изменение на климата“, беше променено на „Международни преговори и адаптация“.

14.05.2015 г.

Разпределяне на безплатни квоти на инсталациите в ЕСТЕ, съгласно чл.10а и чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО - Актуална информация относно Националните мерки за изпълнение

04.05.2015 г.

Правилник за дейността на Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната среда и водите

18.02.2015 г.

Консултации на ЕК с обществеността за преразглеждане на Директива 2003/87/ЕО

13.02.2015 г.

Изчисление и прогноза за емисионния фактор на парниковите газове за националната електрическа мрежа на Република България за периода 2014-2020 г.

Прогноза за емисионните фактори на електроенергийната система дo 2020 г. 

12.01.2015 г.

Информация относно тръжната продажба на общи и авиационни квоти за емисии на парникови газове през 2014 г.

08.01.2015 г.

Инструкция за одобряване на проекти по Схема за доброволно намаление на емисии

27.11.2014 г.

Сформиране на състава на Националния експертен съвет по изменение на климата

16.10.2014 г.

Преизчислено количество на безплатно разпределяните квоти за емисии на парникови газове в сектор "Авиация" за периода 2013-2016 г., съгласно Регламент №421/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО

30.09.2014 г.

На 29 и 30 април 2014 г. се проведе семинар на тема „Взаимодействие между наука и политика в сферата на адаптацията към промените в климата“ 

15.05.2014 г.

Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО                                                                                                                                              Отговори на често задавани въпроси относно прилагането на регламента можете да намерите тук.

07.05.2014 г.

Реализирани приходи от търгове на квоти за емисии на парникови газове от Третия период на ЕСТЕ (2013 г.)

25.02.2014 г.

Ключови решения, приети на 19-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и 9-та Среща на страните към Протокола от Киото

14.01.2014 г.

Формуляр за докладване на годишни емисии от инсталации, участващи в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ)

21.12.2013 г.

Формуляр за верификация на докладите за  емисии на инсталации и докладите за емисии и тонкилометри на оператори на въздухоплавателни средства, участващи  в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ)

21.12.2013 г.

Европейската комисия провежда консултации във връзка с подготовката на новия списък с отрасли, които се считат за изложени на риск от изтичане на въглерод

21.08.2013 г.

Общата тръжна платформа публикува „бял списък“ с идентификационни номера на проекти по механизма  „чисто развитие“ на Протокола от Киото.

28.06.2013 г.

Обновена: Тръжна продажба на квоти през 2012 г. и през Третия период на Европейската схема за търговия с емисии (2013-2020 г.)

15.04.2013 г.

Обновена: Наредба за определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса и Методика за изчисляване намалението на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и на течните горива от биомаса

07.02.2013 г..

Тръжна продажба на квоти до края 2012 г. и през Трети период на Европейската схема за трърговия с емисии (2013-2020 г.)

01.11.2012 г.

Резултат от проверката на Петото национално съобщение по изменение на климата на Република България

09.08.2012 г.

Прехвърляне на остатъка от квоти за Третия период на ЕСТЕ (2013-2020)

27.07.2012 г.

РЕШЕНИЕ № ЕО - 7/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 -2020 г.

14.05.2012 г.

Проект на Национални мерки за изпълние:

1. Списък с инсталациите по приложение 7 на ЗООС и предварително количеството квоти, разпределени безплатно на всяка инсталация за периода 2013-2020 г. (Последна версия от 13.03.2013 г. изпратена до ЕК за одобрение)

2. Доклад за използваната методика за определяне на Националните мерки за изпълнение

 26.04.2012 г.

Определено е количеството безплатни квоти, което ще бъде разпределено на авиационните оператори в периода 2012 - 2020 г.  

25.12.2011 г.