Адаптация

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Министерство на околната среда и водите е в процес на изпълнение на проект „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Основни цели на проекта са да очертае стратегическата рамка и приоритетни направления за адаптация към изменението на климата на национално и секторно равнище в периода до 2030 г., да дефинира възможни мерки за намаляване уязвимостта на страната от климатичните промени и за подобряване капацитета за адаптиране на природните, социалните и икономическите системи към неизбежните и проявяващи се с по-силен интензитет въздействия от изменението на климата.

 

Доклад с предложение за Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие EN/BG

Секторен доклад за управление на риска EN/BG

08.05.2018 г.

 

Проект на окончателен доклад за Макроикономическите последици от изменението на климата - EN/BG

 06.02.2018 г.

 

Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени  

20.06.2014 г. 

 

Проект на окончателен доклад с основните констатации от проекта на секторните оценки