Категории
Министерство

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

24 януари 2012 | 10:02

за избор на експерти за дирекция “Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество”, отдел “Координация по въпросите на ЕС” при следните условия:


1.Длъжности:  младши експерт – 1 бр. и старши експерт -1 бр.

2.Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжностите:

 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ:
- висше юридическо образование, минимална степен – “магистър”;
- юридическа правоспособност;
- професионален опит – не се изисква и/или минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг;
- работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- владеене на английски език;

 СТАРШИ ЕКСПЕРТ:
- висше юридическо образование, минимална степен – „магистър”;
- юридическа правоспособност;
- професионален опит –  3 години и/или придобит IV младши ранг; 
- работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- владеене на английски език;
- способност за планиране и организиране на дейността и умения за изготвяне на становища, доклади и други документи;
- познаване на българското и европейско законодателство в областта на околната среда;
опит в държавната администрация ще се счита за предимство;

Основните задачи на „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” са:
- Участие в разработването на нормативни актове в областта на околната среда.
- Участие в подготовката на позиции по проекти на законодателни и други актове за заседанията на Съвета на Европейския съюз и спомагателните му органи – КОРЕПЕР и работни групи към Съвета.
- Изпълнение на други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора, ресорния заместник министър или министъра и свързани с дейността на отдела или дирекцията.

Основните задачи на „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” са:
- Участие в разработването на нормативни актове в областта на околната среда.
- Проверка на съответствието на разработваните нормативни актове с изискванията на законодателството на ЕС.
- Участие в подготовката на позиции по проекти на законодателни и други актове за заседанията на Съвета на Европейския съюз и спомагателните му органи – КОРЕПЕР и работни групи към Съвета.
- Участие в междуведомствени работни групи, свързани с постигането на целите и задачите, произтичащи от пълноправното членство в ЕС.
- Изпълнение на други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора, ресорния заместник министър или министъра и свързани с дейността на отдела или дирекцията.

3.Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
4.Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест: Същност и законодателство на Европейския съюз и основи на законодателството в областта на околната среда, практически изпит по английски език (превод на текст от и на английски език); и интервю.

5.Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
•Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;
•Други документи,свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
6. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. ”Мария Луиза” № 22, партер – Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден.
7. Срок на подаване за документите – 10 работни дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.
8. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на МОСВ на ул. ”Мария Луиза” № 22 и на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ .
9. Основната заплата за посочените длъжности е:
-младши  експерт  - 420 / четиристотин и двадесет/ лева.
-старши експерт - 520 /петстотин и двадесет/ лева.


Обявата е публикувана на 24.01.2012г. във вестник “Капитал Daily” .