Категории
Министерство

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

01 февруари 2012 | 12:03

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за избор на експерти за дирекция “Кохезионна политика за околна среда” при следните условия:

1. За длъжността „Главен експерт” на пряко подчинение на директор на дирекция КПОС – 1 (едно) свободно място
2. За длъжността “Главен експерт” в отдел „Мониторинг и докладване”- 1 (едно) свободно място 
3. За длъжността “Старши експерт” в отдел „Мониторинг и докладване”- 1 (едно) свободно място 

1. Минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността „Главен експерт” на пряко подчинение на директор на дирекция КПОС са:

1. Висше образование в една от следните специалности, минимална степен – бакалавър
- специалности: маркетинг и/или реклама, връзки с обществеността или масови комуникации;

• Изисквания за заемане на длъжността:
- професионален опит - минимум 4 години и/или присъден III младши ранг;
- владеене на английски език – писмено и говоримо;
-  компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Power Point), електронна поща, интернет;
-  способност за планиране и организиране на дейността;
-   умения за презентиране;
-  умения за работа в екип;
-  познания и опит в протокол и церемониал;
- познаване на законодателството на ЕС за Структурните и Кохезионния фондове;
- способност да търси информация от различни източници, да я анализира и синтезира и да представя писмено и устно получените резултати при изготвяне на доклади;

2. Минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността “главен експерт” в отдел „Мониторинг и докладване” са:

• Висше образование в една от следните специалности, минимална степен – бакалавър
- специалност – международни отношения, европейстика, публична/бизнес администрация;

• Изисквания за заемане на длъжността:
-  професионален опит - минимум 4 години и/или присъден III младши ранг;
-  владеене на английски език– писмено и говоримо;
-  компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Power Point), електронна поща, интернет;
-  умения за подготовка на информации, становища, анализи и доклади;
-  умения за презентиране;
-  доказано познаване на законодателството на ЕС за Структурните и Кохезионния фондове;
- предишен опит в мониторинга, координацията и изпълнението на инвестиционни проекти, финансирани от пред-присъединителните инструменти на ЕС, КФ, СФ на ЕС и/или международни финансови институции;
- способност да търси информация от различни източници, да я анализира и синтезира и да представя писмено и устно получените резултати при изготвяне на доклади, становища, анализи и др.;

3. Минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността “старши експерт” в отдел „Мониторинг и докладване” са:

• Висше образование в една от следните специалности, минимална степен – бакалавър
- специалност – международни отношения, европейстика, публична/бизнес администрация, политически науки;

• Изисквания за заемане на длъжността:
-  професионален опит – минимум 3 години или присъден ІV младши ранг;
-  владеене на английски език– писмено и говоримо;
-  компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Power Point), електронна поща, интернет;
-  умения за подготовка на информации, становища, анализи и доклади;
- умения за презентиране;
-  доказано познаване на законодателството на ЕС за Структурните и Кохезионния фондове;
-  предишен опит в мониторинга, координацията и изпълнението на инвестиционни проекти, финансирани от пред-присъединителните инструменти на ЕС, КФ, СФ на ЕС и/или международни финансови институции.

4. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

5. Конкурсът да се проведе на два етапа:
- тест, свързан с дейността на дирекцията в областта на фондовете на ЕС;
- практически изпит - превод на текст от български на английски език; 
- интервю;

6. Необходими документи:
6.1 Заявление за участие в конкурс /Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на  конкурсите за държавни служители/;
6.2 Автобиография;
6.3 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
6.4 Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и науката при условия и по ред определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.
6.5 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако има такива/;
6.6 Копие от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици /ако има такива/;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите, адрес: гр.София, бул. „Мария Луиза” № 22, партер, Деловодство от 14:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

8. Срок на подаване за документите – 10 работни дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

9. Списъците на допуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще бъдат представени на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес: гр.София, бул. „Мария Луиза” № 22 и на интернет - страницата на министерството www.moew.government.bg

10. Основни задачи на експертите:
• За длъжността „главен експерт” на пряко подчинение на директор на дирекция КПОС - Основните функции и задачи на експерта са свързани с участие в решаване на въпроси от организационен и технически характер, свързани с дейността на дирекция КПОС, подпомага работата на директора и на отделите с оглед разпределението на задачите на служителите и проследяване на тяхното изпълнение в срок. Служителят, ще изпълнява и информационни функции и функции по изграждане на екипа.

• За длъжностите “старши експерт” и “главен експерт” в отдел „Мониторинг и докладване” в дирекция КПОС - Основните функции и задачи на експертите са свързани с участие в процеса на мониторинг и докладване в рамките на Оперативна програма „Околна среда”, процесите по оценяване на програмата и организирането и провеждането на заседанията на Комитета за наблюдение на „ОПОС”. Експертите ще участват в събирането и обработването на цялата информация, необходима, за мониторинга и оценката на приоритетните оси на ОПОС и въвеждането й в информационни системи при необходимост, участие в организацията и координацията на дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност на финансовата подкрепа от ЕС, възможностите, които предлага, и резултатите, които ще постигне.

11. Основните заплати за посочените длъжности са:
- главен експерт – до 550 лв.
- старши експерт - до 505 лв.

* Осигуряване на допълнително ежемесечно материално стимулиране в размер на една работна заплата, в зависимост от изпълнението на поставените задачи.

Обявата е публикувана във вестник "Капитал Дейли" на 01.02.2012 г.