Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

08 март 2017 | 12:43

за избор на експерт за отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, при следните условия:

1. Длъжност: главен експерт в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци ” – 1 бр.

 2.1. Минимални изисквания за главен експерт по управление на битови и строителни отпадъци в отдел „ББСО“:

Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

Област на висшето образование – природни и/или технически науки.

Минимален професионален опит – 4 години в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите и/или присъден трети младши ранг;

2.2. Допълнителни изисквания:

- Компютърна грамотност - MS Office, Windows, електронна поща и Internet приложения;

- Владеенето на английски език е предимство – умения за превод, писмена кореспонденция, изнасяне на презентации, участие в дискусии;

3. Кратко описание на длъжността

- Изготвя становища, отговаря на запитвания, подготвя и координира преписки по въпроси, свързани с разработването и прилагането на националната политика по управление на битови, биоразградими и строителни отпадъци и опазване на почвите, както и вътрешно административни задачи, свързани с работата на дирекцията като цяло;

- Участва в съгласуване на проекти за изграждане и рекултивация на депа за неопасни отпадъци;

- Участва в процедурите по затваряне на програма ИСПА/КФ (Регламент 1164/94).

4. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

5. Конкурсът ще се проведе на два етапа – практически изпит за преценка на уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността и интервю.

6. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

-  документ за допълнителна квалификация, ако има такава;

- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка);

-  документ, доказващ владеенето на английски език, при наличие на такъв;

-  документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. «Кн.Мария Луиза» №22, партер – Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден.

8. Срок на подаване за документите – 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

9. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде публикувана на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/

10. Основна заплата за длъжността главен експерт – не по-ниска от 1110 лв.

 

Обявата е публикувана на 08.03.2017 г. в:

Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за адвминистрацията; Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/); Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).