Категории
Министерство

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

23 януари 2012 | 10:17

За избор на експерт за отдел „Връзки с обществеността и протокол” в Дирекция “Бюджет, финанси и счетоводство”,  при следните условия:

 

Длъжност:  главен експерт – 1 бр. Минимални и допълнителни изисквания: висше образование: специалност - журналистика, масови комуникации, степен – магистър; професионален опит –  4 години и/или придобит ІІІ младши ранг; работа с MS Office, електронна поща, Internet

 

Основни задачи за длъжността “главен експерт” са:

пише, съгласува и изпраща съобщения до медиите; приема заявките на медиите, събира информация от дирекциите, пише и изпраща текстове, предназначени за медиите; подготвя пресконференции и публични събития; подготвя и провежда публични информационни кампании; изготвя всекидневен пресклип и всекидневен преглед на печата; следи актуални публикации в информационните сайтове и изготвя медиа мониторинг;  публикува материали на интернет страницата на МОСВ; подготвя отговори по постъпили жалби, сигнали и предложения; поддържа кореспонденция с външни партньори.

 

    3. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

4. Конкурсът ще се проведе на два етапа : практически изпит и интервю.

5. Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец - Приложение 2 към чл.17 ал.1 от  Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и науката при условия и по ред определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

 

- Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

 

-   Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. “Мария Луиза” № 22, Партер – Деловодство  от 14 до 17 часа всеки работен ден.

7. Срок на подаване за документите – 10 работни дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на МОСВ на бул.  “Мария Луиза” № 22 и на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/

9. Основната заплата за посочената длъжност е:

    - главен експерт -  до 628 лева.