Категории
Министерство

протокол

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВ А   КОНКУРС за избор на старши експерт в отдел «Бюджет и методология на счетоводната отчетност» в дирекция «Бюджет, финанси и счетоводство» при след...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правен” на дирекция “Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки” в Министерство на околната...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт в дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство”, отдел „Връзки с обществеността и протокол” І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПР...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за избор на експерт за дирекция “Европейски и международни проекти”, при следните условия: 1. Длъжност: - главен експерт 1 (едно) свободно ...

 • ПРОТОКОЛ

  ПРОТОКОЛ За проведен практически изпит с кандидатите за длъжностите - младши  експерти в дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите” На основание Заповед  № РД -891/08.12.2011г. на...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С за избор на експерти за дирекция “Кохезионна политика за околна среда” при следните условия: 1. За длъжността „Главен експ...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за избор на експерти за дирекция “Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество”, отдел “Координация по въпросите на ЕС” при следните условия: 1.Длъжности:  младши експерт – 1 бр....

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  За избор на експерти за дирекция “Политика по изменение на климата”, при следните условия:   Длъжност Младши експерт в дирекция «Политика по изменение на климата» (4 бр.)   Минимални и спец...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  За избор на експерт за отдел „Връзки с обществеността и протокол” в Дирекция “Бюджет, финанси и счетоводство”,  при следните условия:   Длъжност:  главен експерт – 1 бр. Минимални и допълните...

 • МОСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  За избор на експерт за отдел „Връзки с обществеността и протокол” в Дирекция “Бюджет, финанси и счетоводство”     при следните условия:1. Длъжност:  главен експерт – 1 бр. 2. Минимални и допъ...

 • МОСВ

    І. В ДИРЕКЦИЯ “ФОНДОВЕ НА ЕС ЗА ОКОЛНА СРЕДА“ за длъжностите: началник отдел “Финансова дейност”, началник отдел “Мониторинг и контрол”, държавен експерт, главен експерт, старши експерт и старши ек...

 • Новя обява за работа

  Нова обява текст асасасас