Категории
Министерство

протокол

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  За избор на младши експерт за Дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“, отдел „Връзки с обществеността и протокол“, при следните условия: 1.Длъжност: 1...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на директор на дирекция "Управление на водите", при следните условия: 1.  Длъжност: Директор на дирекция „Управление на водите“ - 1 бр. 2.   Минимални и специфични изисквания за заемане на д...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен тест за длъжността: старши експерт /по заместване – до завръщане на титуляра/ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“,  ГД ОПОС   І. Резултати от пров...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен тест за длъжността: началник отдел „Програмиране и планиране“ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“, ГД ОПОС   І. Резултати от проведен на 22.05.201...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността старши експерт в Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда"", отдел „Оценка на проекти и договаряне“ - 1бр. На основание Заповед  № РД-ОП-34/07.0...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността държавен експерт (1 бр.) и старши експерт (1 бр. по заместване) в отдел „Последващ контрол“, ГД ОПОС На основание Заповед № РД-ОП-34/07.04.2017 г. на Мини...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен практически изпит за длъжността: главен експерт – 1бр.   в административно звено: дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, отдел „Битови, биоразградими и...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: държавен експерт (1 бр.) и старши експерт (1 бр. по заместване) в отдел „Последващ контрол“, ГД ОПОС І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт /по заместване – до завръщане на титуляра/ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“,  ГД ОПОС   І. ВЪЗ ОСНО...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: началник отдел „Програмиране и планиране“ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“, ГД ОПОС   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА,...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт - 1 бр. в Главна дирекция  "Оперативна програма „Околна среда““, отдел „Оценка на проекти и договаряне“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКА...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността: - Младши експерт в дирекция “Опазване чистотата на въздуха“-1бр. На основание Заповед  № РД-168/10.03.2017 г. на Министъра на околната сред...