Категории
Министерство

протокол

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен практически изпит за длъжността: главен експерт – 1бр.   в административно звено: дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, отдел „Битови, биоразградими и...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: държавен експерт (1 бр.) и старши експерт (1 бр. по заместване) в отдел „Последващ контрол“, ГД ОПОС І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт /по заместване – до завръщане на титуляра/ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“,  ГД ОПОС   І. ВЪЗ ОСНО...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: началник отдел „Програмиране и планиране“ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“, ГД ОПОС   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА,...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт - 1 бр. в Главна дирекция  "Оперативна програма „Околна среда““, отдел „Оценка на проекти и договаряне“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКА...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността: - Младши експерт в дирекция “Опазване чистотата на въздуха“-1бр. На основание Заповед  № РД-168/10.03.2017 г. на Министъра на околната сред...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността старши експерт в отдел „Биологично разнообразие”, дирекция „Национална служба за защита на природата” На основание Заповед № РД - 181/14.03.2...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността главен експерт в отдел „Международни програми и проекти”, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество” На основание Заповед № Р...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на държавни служители в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ при следните условия: І. Длъжности: -  началник отдел „Програмиране и планиране“ в Главна дирекция „Оперативна пр...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт – 1 бр. Длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавн...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт в отдел „Международни програми и проекти“, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ І. ВЪЗ ОСНОВА...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Биологично разнообразие”, дирекция „Национална служба за защита на природата“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД ...