Категории
Министерство

протокол

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на държавен експерт и старши експерт в отдел „Координация по въпросите на Европейския съюз”, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, при следните условия: ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите. Изисквани доку...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: младши експерт в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“- 1бр. и младши експерт в отдел „Производствени и опасни отпадъци и трансг...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на младши експерт и главен експерт за дирекция „Превантивна дейност“, отдел „Опасни химични вещества“, при следните условия: Длъжност: 1 бр. младши експерт по управление на химикали Минимал...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на старши експерт за отдел „Обществени поръчки“, Дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“, при следните условия: 1. Длъжност: старши експерт – 2 броя; Минимални изисквания за старши...

 • ПРОТОКОЛ

  от проведен тест с кандидатите за длъжностите: главен юрисконсулт по заместване – 1 бр. и старши юрисконсулт – 1 бр. в отдел „Правен”, дирекция „Правно - административно обслужване“  На основание Зап...

 • Протокол

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт (по заместване) - 1 бр. в  дирекция   "Национална служба за защита на природата", отдел „Биологично разнообразие“ І. ВЪЗ ОСНОВА ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експерт за отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“ и експерт за отдел „Производствени и опасни отпадъци и трансграничен превоз“,  дирекция  „Управление на отпадъците и опазване...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: главен юрисконсулт по заместване – 1 бр. и  старши юрисконсулт – 1 бр. в отдел „Правен”,  дирекция „Правно - административно обслужване“ І. ВЪ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител на Инспекторат в Министерство на околната среда и водите І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСН...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на старши експерт в Дирекция „Национална служба за зашита на природата“, отдел  „Биологично разнообразие”, при следните условия: 1. Длъжност: страши експерт – 1 бр. Длъжността е определена з...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за заемане на длъжносттта изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда, при следните условия: 1.Минимални изисквания: -висше образование, минимална образователна степен – магистър – ...