Министър Василева отмени решение на РИОСВ-Бургас за изграждане на компостираща инсталация в Карнобат

18 ноември 2016 | 14:31

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева отмени решението на РИОСВ-Бургас по повод инвестиционното предложение на „Агрошанс Комерс“ ЕООД за изграждане на инсталация за компостиране в Промишлена зона „Север“ на Карнобат.

С решение от 14 септември 2016 г. директорът на РИОСВ-Бургас е постановил да не се извършва ОВОС на проекта. Срещу това е подадена жалба от кмета на Карнобат Георги Димитров, народния представител Стефан Кенов, и общинските съветници Стефан Хазърбасанов, Жанета Димова, Ваня Димитрова, Душан Няголов и Красимир Трифонов. Според жалбоподателите проектът предвижда да се изгради инсталация с капацитет над 10 тона на денонощие, поради което подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда. Не е предвидено строителство на пречиствателно съоръжение. В инвестиционното предложение липсва яснота относно произхода и начина за снабдяване с основната суровина за производство.

След запознаване с доказателствата по преписката и доводите на страните, министър Ивелина Василева отменя решението на РИОСВ-Бургас от 14 септември 2016 г. и го връща за ново произнасяне. Директорът на екоинспекцията трябва да изисква допълнителна пълна и подробна информация от възложителя, като отчете получените в хода на процедурата негативни становища.

Решението на министър Ивелина Василева не подлежи на обжалване.