Министър Василева представи в ЕК резултатите от работата на МОСВ

06 декември 2016 | 14:53

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна в Брюксел с еврокомисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Велла. Представени бяха постигнатите резултати в областта на прилагането и изпълнението на европейското законодателство. Министър Василева посочи постигнатия напредък по текущите наказателните процедури срещу България. Отчетен бе напредък в броя на закритите наказателни процедури – 39 за периода 2007 – октомври 2016 г. Подчертана бе последователната политика на МОСВ по изпълнението на мерките, произтичащи от постановени съдебни решения, както и предприетите конкретни и целенасочени действия с оглед закриване на случаите преди съдебната фаза.  Комисар Вела благодари за доброто сътрудничество и похвали постигнатия от България напредък.

В рамките на посещението, министър Василева представи актуална информация по предприетите от България мерки в изпълнение на Рамковата директива за водите по разработването на планове за управление на речните басейни и Директива 2007/60/ЕО, относно оценката и управлението на риска от наводнения, изразяващи се в разработването на плановете  за управление на речните басейни (ПУРБ) и на плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Министерството е предприело всички мерки за изпълнение на ангажимента по приемане и докладване на ПУРБ до края на 2016 г. през Европейската информационна система за водите (WISE). Страната е във финален етап по приемане и докладване на Плановете за управление на риска от наводнения. Предприети са необходимите мерки ПУРН да бъдат приети от Министерския съвет и докладвани през Европейската информационна система за водите до 30 декември 2016 г.