МОСВ залага по-високи приходи от такси през 2017 г.

15 ноември 2016 | 16:47

55 млн. лв. са приходите, заложени в бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 г. Законопроектът беше представен пред парламентарната екокомисия от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и беше приет на първо четене. Министър Василева обясни, че планираните приходи са с 6 млн. лв. повече от 2016 г. Това се дължи основно на очакваните по-високи постъпления от държавните такси по Закона за водите. „В бюджета за 2016 г. бяха заложени 40 млн. лв. Благодарение на добрата работа в структурите на МОСВ постигнахме висока събираемост. Към момента отчитаме 10,7 млн. лв. преизпълнение на планираното. Това ни дава основание да заложим по-високи приходи за следващата година“, обясни министър Василева. Тя подчерта, че бюджетът на МОСВ е реалистичен, балансиран и изпълним. Той съответства на приоритетите на правителството и на министерството по отношение на опазването на околната среда и изменение на климата. Предвидените разходи са в размер на 46 млн. лв., с които ще се изпълняват две области на политики – по опазването и ползването на компонентите на околната среда и в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационната обезпеченост, както и по бюджетната програма Администрацията. За осъществяване на политиките в областта на опазването на околната среда са заложени 20,7 млн. лв. Парите са разпределени между седем бюджетни програми – опазване на водите, намаляване на вредните емисии в атмосферата, съхраняване и укрепване на екосистеми и други. През 2017 г. МОСВ ще предостави и целеви трансфер на БАН на стойност 2,5 млн. лв. Средствата са предназначени за НИМХ и Института по океанология. По бюджетната програма ще бъдат извършени и административни разходи със средства от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ С плащания в размер на 178 млн. лв. ще се финансират дейности за реализация на 17 инфраструктурни проекта. С други 38 млн. лв. ще се реализират 9 проекта, насочени към разработване на регионалните прединвестиционни проучвания и подпомагане на реформата във ВиК сектора. За предотвратяване на риска от наводнения ще се използват 10 млн. лв. През 2017 г. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ще получи от министерството 83,9 млн. лв. Тези средства включват 20 млн. лв. субсидия за изграждането на екологични обекти, 48,6 млн. лв., събрани по бюджета на МОСВ в полза на ПУДООС, и 15,3 млн. лв., получени от ранните търгове от продажбата на квоти за емисии на парникови газове. Средствата ще бъдат предоставени на Националния доверителен екофонд чрез ПУДООС за финансиране на инвестиционни проекти , които ограничават изменението на климата. Допълнително със средства от ПУДООС ще продължи рекултивацията на стари общински депа на територията на Севлиево, Берковица и Дряново на стойност 6,5 млн. лв. По тази програма ще бъдат извършени и други разходи със средства от ОПОС 2014-2020 г. Планирани са над 4 млн. лв. за стартиране на проекти за изграждане на инсталации за предварително третиране и компостиране на отпадъци. За съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания и видове са предвидени 6,2 млн. лв. По тази програма ще бъдат използвани и средства от ОПОС 2014-2020 г. Планирани са 4 млн. лв., с които ще развие управлението на мрежата НАТУРА, ще се финансират дейности за подобряване на природозащитното състояние на видове и други.