Категории
Министерство

МОСВ

09 декември 2011 | 16:50 

І. В ДИРЕКЦИЯ “ФОНДОВЕ НА ЕС ЗА ОКОЛНА СРЕДА“

за длъжностите: началник отдел “Финансова дейност”, началник отдел “Мониторинг и контрол”, държавен експерт, главен експерт, старши експерт и старши експерт-финансов контрольор при следните условия:

1. Длъжности:
- началник отдел „Финансова дейност”
- началник отдел “Мониторинг и контрол”
- 1 държавен експерт
- 1 главен експерт
- 1 старши експерт
- 1 старши експерт - финансов контрольор

2. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността началник отдел „Финансова дейност”са:
- висше образование: специалност – икономика, финанси, минимална степен - магистър;
-    професионален опит по специалността – минимум 7 години;
-    работа с MS Office, електронна поща и Internet;
-    отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
-  умения за изготвяне и представяне на доклади и аналитични    материали;
-  опит в координация и управление на дейността по финансово      управление и счетоводното отчитане на програми и проекти, финансирани от ЕС и/или международни финансови институции е предимство;
- познаване на законодателството на ЕС за кохезионния и структурните фондове е предимство.
3. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността началник отдел „Мониторинг и контрол”са:
- висше образование: специалност – икономика, публична администрация, политология, техническо образование, минимална степен - магистър;
-    професионален опит по специалността – минимум 7 години;
-    работа с MS Office, електронна поща и Internet;
-    отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
-  умения за изготвяне и представяне на доклади и аналитични материали;
-  опит в координация и управление на дейността по мониторинг и контрол на изпълнението на програми и/или проекти, финансирани от пред-присъединителните инструменти на ЕС и/или международни финансови институции е предимство;
- познаване на законодателството на ЕС за кохезионния и структурните фондове е предимство.

4. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността държавен експерт са:
- висше техническо образование: специалност – ВИК инженер, строителен инженер, минимална степен - магистър;
-    професионален опит по специалността – минимум 5 години;
-    работа с MS Office, електронна поща и Internet;
-    владеене на английски език е предимство;
- умения за изготвяне и представяне на доклади и аналитични материали;
-  опит в мониторинг и контрол на управление на инфраструктурни проекти в областта на управление на отпадъците и/или управление на водите;
-   предимство – опит в изготвяне и работа с количествено-стойностни сметки за СМР;
- предишен опит в координация на международни инвестиционни проекти е предимство.

5. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността главен експерт за сектор „Верификация” са:
- висше образование: специалност – икономика/финанси, минимална степен - бакалавър;
-    професионален опит по специалността – 4 години;
- работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- познаване на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводство, Закон за устройство на държавния бюджет, познаване на документи на ЕС установяващи принципи за отпускане на финансова помощ от фондове на ЕС.
- владеене на английски език е предимство;
- предишен опит в координация на международни инвестиционни проекти е предимство.

6. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността старши експерт в сектор „счетоводство” са :
- висше образование: специалност – счетоводство, минимална степен - бакалавър;
-    професионален опит по специалността – 3 години;
- работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- познаване на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводство, Закон за устройство на държавния бюджет, Национални и международните счетоводни стандарти, познаване на документи на ЕС установяващи принципи за отпускане на финансова помощ от фондове на ЕС.
- владеене на английски език е предимство;
- предишен опит в осчетоводяването на инвестиционни проекти.

7. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността старши експерт-финансов контрольор са:
- висше образование: минимална степен – магистър по право и придобита юридическа правоспособност;
-    професионален опит по специалността – минимум 3 години;
- работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- познаване на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводство, Закон за устройство на държавния бюджет, Национални и международните счетоводни стандарти, познаване на документи на ЕС установяващи принципи за отпускане на финансова помощ от фондове на ЕС.
-   владеене на английски език е предимство;
- предишен опит в координация на международни инвестиционни проекти е предимство.

8. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

9. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
- решаване на тест – 3 варианта по 15 въпроса, свързани с дейността на дирекцията в областта на фондове на ЕС
- интервю.

10. Необходими документи:
Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
-Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

11. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул.”М.Луиза” № 22, партер – Деловодство; от 14 до 17 часа всеки работен ден.

12. Срок на подаване за документите – 10 работни дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.