Категории
Министерство

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 4.03.2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг

Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата се налага, тъй като за 2015 г. не са предвидени в Закона за държавния бюджет (ЗДБ) трансфери на средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Такива трансфери са заложени през 2016 г.

С останалите изменения се прецизират разпоредбите по отношение на срока за трансфер на средствата от ПУДООС по сметка на НДЕФ.

Крайна дата за съгласуване: 16. 07. 2015 г.
 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail:bkabzimalska@moew.government.bg.

Пълният текст на проектa на Наредбата можете да видите тук.