НИМХ – БАН не прогнозира съществени изменения на речните нива

30 януари 2017 | 16:42
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 20/+ 90 см) във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн) и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 12 см до + 10 см Черноморски басейн: колебания от - 2 см до + 2 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 20 см до + 90 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 6 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и утре водните нива на реките ще останат без съществени изменения. Поради ниските сутрешни температури и малките водни количества ще продължи формирането на ледена покривка, довеждащо до подприщване и незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките. След 1 февруари вследствие на частично снеготопене ще започнат да се повишават нивата в планинските части от водосборите на реките в басейна, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията на 2 и 3 февруари във водосборите на р. Янтра (р. Росица), р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 31 януари, 1 и 2 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. От  2 февруари в резултат на частично снеготопене ще се повишат водните нива на реките в средната и долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 31 януари, 1 и 2 февруари, че водните количества ще бъдат около и  над средно многогодишните стойности. В резултат на частично снеготопене след 31 януари се очакват незначителни повишения на водните нива на основната река и във водосборите на притоците й р. Росица и р. Джулюница. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 31 януари, 1, 2 и 3 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 1 3 февруари вследствие на частично снеготопене ще започнат да се повишават речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. От 1 февруари вследствие на частично снеготопене ще започнат да се повишават нивата на реките в басейна, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията на 2 и 3 февруари във водосборите на реките: черноморските добруджански реки, р. Провадийска, р. Камчия (притока й р. Врана) и в южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. След 1 февруари вследствие на частично снеготопене ще започнат повишения на водните нива на наблюдаваните реки. По-значителни се очаква да бъдат повишенията на 2 и 3 февруари във водосборите на реките Тунджа – в горното и средното й течение, Марица – в горното й течение и водосборите на родопските й притоци, Арда – в горното и средното й течение. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН погнозират за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в горните течения на основните реки от басейна. След 1 февруари вследствие на снеготопене ще започнат плавно да се повишават нивата на наблюдаваните реки Места и Струма, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията на 2 и 3 февруари. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 30 и 31 януари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. clipboard01Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.01.2017 г. е 6 490,8 млн. м3 и представлява 53,4% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 69,7% от общия им обем
  • напояване – 46% от общия им обем
  • енергетика – 55,4% от общия им обем