НИМХ – БАН прогнозира повишение на речните нива

09 март 2017 | 16:44
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали през изминалото денонощие. По-значителни повишения са отчетени във водосборите на р. Искър (Дунавски басейн) и р. Арда, както и в родопските притоци на р. Марица  (Източнобеломорски басейн), следствие на валежи от дъжд и работата на хидротехнически съоръжения. Без съществени изменения са останали водните нива в по-голямата част от реките в Дунавския басейн и Черноморския басейн. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около праговете за високи и средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 15 см до + 74 см Черноморски басейн: изменения от - 24 см до + 4 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 25 см до + 135 см Западнобеломорски басейн: колебания от  - 6 см до + 23 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в Дунавския басейн речните нива днес ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Повишения са възможни само в долното течение на р. Искър, следствие на оттичане. Утре водните нива в целия басейн ще се повишават, следствие на валежи от дъжд.  На 11 и 12 март повишения се очакват само в реките западно от р. Искър (Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица и Огоста), следствие на валежи от дъжд и в долните течение на главните реки от целия водосбор, следствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Утре ще има краткотрайно покачване на водните нивата на всички реки във водосбора. По-значително ще бъде  покачването на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Блато, Батулийска,  Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. На 10, 11 и 12 март ще се покачи водното ниво на основната река в средното и долното й течение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 10, 11 и 12 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Утре водните нива в целия водосбор ще се повишават. От 11 март в горните и средни части от водосбора ще започнат понижения, а в долното течение на главната река все още нивата ще се повишават, следствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 март водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. От утре и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще се повишават, утре главно в горните части на водосбора, от 11 март – и в долните. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: речните нива днес ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 10 и 11 март в резултат на валежи от дъжд са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в целия басейн. На 12 март речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес временно водните нива ще се понижават или ще останат без изменения. В периода 10-11 март в следствие на очаквани валежи водните нива в целия басейн ще се повишават отново. От 12 март ще започне понижение на нивата в целия басейн , като все още повишения ще има в долните течения на основните реки.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще са под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че според последните симулации не се очаква водното количество на р. Черна при Смолян да достигне праговете за предупреждение през следващите дни.
Западнобеломорски басейн: речните нива в басейна днес ще останат без изменение или ще се понижават. Утре повишения на водните нива ще има в целия водосбор, следствие на валежи от дъжд. На 11 март повишенията ще продължат само във водосбора на р. Места. След временно понижение на речните нива във водосбора на р. Струма на 12 март отново ще има повишения в целия Западнобеломорски басейн, следствие на очаквани валежи от дъжд. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ За 10 март 2017 г. няма издадени предупреждения за опасни метеорологични явления. Очакват се повсеместни валежи, с количества, в по-голямата част от страната, между 10 и 20 л/кв.м, локално до 30 л/кв.м. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53.Сумата от наличните в тях завирени обеми към 9 март 2017 г. е 3 786,5 млн. м3 и представлява 58,3% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 74,5% от общия им обем
  • напояване – 48,9% от общия им обем
  • енергетика – 60,8% от общия им обем