НИМХ – БАН прогнозира повишение на речните нива

20 февруари 2017 | 15:16
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи от дъжд и частично снеготопене са отчетени повишения от + 75 см на р. Луда Камчия при с. Бероново и от + 46 см на р. Факийска при с. Зидарово (Черноморски басейн). Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 5 см до + 25 см Черноморски басейн: повишения с до + 75 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 38 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 11 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в Дунавския басейн днес водните нива в реките на запад от р. Янтра ще се повишат незначително в резултат на снеготопене и оттичане (в долните течения). В източните части на басейна речните нива ще са без съществена промяна. Утре и през следващите 2 дни речните нива в целия басейн плавно ще се повишават следствие на снеготопене. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни ще се повишат водните нива на реките в целия водосбор. Повишенията ще са в резултат на снеготопене. По-съществено повишение на водните нива ще има на реките във водосборите на реките Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка и в средното и долното течение на основната река. На 22 февруари водните нива на реките ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 21, 22 и 23 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре вследствие на валежи от дъжд и снеготопене ще продължи процеса на повишение на водните нива във водосбора на р. Лефеджа. Повишения се очакват в средното и долното течение на основната река на 22 и 23 февруари, в резултат на снеготопене и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще се повишават. От 21 февруари нивата във водосбора ще започнат да се понижават, отначало в горните части, от 22 февруари – и в долните. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: в резултат на оттичане и снеготопене днес речните нива в басейна ще се повишат незначително или ще останат без изменения. През следващите три дни водните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще продължат да се повишават в резултат на валежи от дъжд и последващо снеготопене. Повишения в резултат на оттичане ще има днес в долното течение на р. Марица. От утре вследствие на снеготопене се очакват по-съществени повишения на водните нива в горните и средните течения на реките Тунджа и Марица (планинските части от водосборите на родопските и старопланинските й притоци), както и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че според последните симулации на модела, водното количество на р. Черна река при Смолян няма да премине жълтия праг на предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни в резултат на снеготопене и оттичане са възможни незначителни повишения в средното и долното течение на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ clipboard01 На 21 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.02.2017 г. е 3 644,1 млн. м3 и представлява 56,1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 71,3% от общия им обем
  • напояване – 48% от общия им обем
  • енергетика – 58,6% от общия им обем