Нивата на реките ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения

18 май 2017 | 16:44
По прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +17 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено в Дунавския басей, във водосбора на р. Огоста. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -17 см до +17 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -3 см до +2 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +6 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +6 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 20 май водните нива във водосборите на р. Русенски Лом и добружанските реки ще започнат да се повишават вследствие на очаквани валежи от дъжд. На 21 май повишения вече ще има в реките от целия басейн. Още от вечерните часове на 21 май ще започне понижение на водните нива, като повишения ще има само в долните течения на основните реки в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21 май ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. На 21 май в резултат на валежи ще има по-съществено повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево, както и на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Габровница, Малък Искър, както и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21 май ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22 май ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 21-23 май се очакват повишения във водосбора, като първия ден те ще бъдат главно в горната част от водосбора, а от 22 май ще се повишават нивата в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 20 май и на 21 май вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще са във водосборите на реките Провадийска и Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес и утре нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 20 май и на 21 май са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива: във водосбора на р. Тунджа; в горното и средното течение на р. Марица (във водосборите на родопските и старопланинските ѝ притоци); в горното течение на р. Арда и във водосборите на родопските ѝ притоци. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Воднито количество на р. Черна река при гр. Смолян се очаква да достигне жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 21 май. Воднито количество на р. Върбица при гр. Златоград се очаква да достигне жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 21 май. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите дваа дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 20 и 21 май ще има краткотрайни повишения на нивата в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 19 май 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 18.05.2017 г. е 4 423,2 млн. куб. м и представлява 68,1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 84,9% от общия им обем;
  • напояване – 56,7% от общия им обем;
  • енергетика – 73,3% от общия им обем.