Нивата ще се понижават или ще останат без съществени изменения

15 май 2017 | 16:42

По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на  БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения в резултат на валежи са отчетени в горните части на водосбора на реките Искър и Янтра (Дунавски басейн), както и на отделни измервателни пунктове в Черноморския и Източнобеломорския басейн. В резултат от работата на хидротехническо съоръжение по-значително повишение на водното ниво (+82 см) е отчетено на река Въча при м. Забрал.  Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн и във водосбора на река Места (Западнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Около праговете за средни води са водните количества в Източнобеломорския басейн и в притоците на река Струма (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +17 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +16 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -19 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 16 и 17 май  ще има краткотрайни повишения на речните нива в реките западно от река  Вит и в горните части на водосборите на реките Янтра и  Русенски Лом. На18 май  речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  На 16, 17 и 18 май  водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора  ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  Водните количества за 16, 17 и 18 май  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес нивата във водсобора ще се понижават и ще останат без съществени изменения. На 16 май в сутрешните часове все още са възможни незначителни повишения на нивата в долната част на основната река, вследствие оттичане. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водните количества в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес нивата в целия водосбор ще се понижават. Тенденцията ще се запази и през следващите 3-4 дни .  На 16 май  са възможни незначителни повишения, главно във водосбора на река Черни Лом, вследствие на валежи. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 17 май  в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на Камчия и реките северно от нея. На 18 май речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни нивата в басейна ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. В резултат на валежи на 17 май са възможни незначителни, краткотрайни повишения на нивата в горното течение на река Марица и родопските й притоци, както и във водосбора на река Арда. На 18 май нивата в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:  Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:  Водните количество на р. Черна река при Смолян е възможно да премине над жълтия праг на предупреждение вечерта на 15 май и да се задържи над него до сутрешните часове на 16 май .

Западнобеломорски басейн: Днес речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни повишения на речните нива във водосбора на реките Доспат, Места и  в долното течение на Струма. На 16 и 17май са възможни краткотрайни повишения на водните нива в басейна. На 16 май ще са главно във водосбора на река Струма, а на 17 май и във водосбора на река Места. На 18 май речните нива ще се понижават. Повишения са възможни в долните части на основните реки, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 16 май 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.05.2017 г. е 4 410,1 млн. м3 и представлява 67,9% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 84,6% от общия им обем;
  • напояване – 56,7% от общия им обем;
  • енергетика – 72,9% от общия им обем.