Категории
Министерство

Обществени консултации на ЕК по пакета за Кръгова икономика

Във връзка с разработвания в момента нов законодателен пакет за „Кръгова икономика“, Европейската комисия  изпраща въпросник до държавите-членки.  

Обществените консултации относно прегледа на целите на ЕС за отпадъците, приключиха през 2013 г., и бяха част от оттегления от ЕК в началото на тази година законодателен пакет „Отпадъци“. В момента текат обществени консултации, насочени към други елементи от прехода към кръгова икономика, а именно фазите на производство и консумация. Отчитайки опита, който някои от  държавите-членки имат по прилагането на мерките или срещат трудности - законодателни, икономически, административни във връзка с прилагането на принципите на кръговата икономика, ЕК би искала да получи становището им по специфичните въпроси, поставени в приложения въпросник. Те засягат както по-общи мерки, прилагани от държавите-членки, с цел преход към кръговата икономика, така и специфични технически въпроси, относно управлението на отпадъците.   

Министерството на околната среда и водите се обръща за мнение към всички потенциално заинтересовани страни с оглед изграждането на цялостна национална позиция по поставените теми и въпроси.

Моля да попълните посочения въпросник в срок до 15 август 2015 г.  и  да  го изпратите във формат Microsoft Word  на електронен адрес: apeychev@moew.government.bg.

 Въпросника може да изтеглите от тук.