Категории
Министерство

Обществено обсъждане на програми за мониторинг по чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия

Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) изисква държавите-членки на ЕС да постигнат добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в техните морета до 2020 г. РДМС определя ДСМОС като "състоянието на околната среда в морските води, при което те осигуряват екологично разнообразни и динамични океани и морета, които са чисти, здравословни и продуктивни, като използването на морската среда е до степен, която е устойчива, като по този начин се запазва потенциала за използване и дейности от сегашните и бъдещите поколения".

 За да помогне на държавите-членки при дефинирането на ДСМОС и създаването на екологични цели, комисията публикува Решение 2010/477/ЕО относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води, включващо 11 дескриптори, 29 критерия и 56 индикатора, съставени от биологични и физико-химични индикатори, индикатори на натиска, състоянието и въздействието - включително опасни вещества, хидроложки изменения, отпадъци и шум, и биологична смущения: например, въвеждане на неместни видове.

Държавите-членки следва да изготвят регионално координирани програми за мониторинг, за да се осигури периодична оценка на състоянието на морската околната среда и оценка на напредъка по постигане на ДСМОС.

Българските програми за мониторинг са разработени по дескриптори, като тези за  мониторинг на биоразнообразието са групирани около дескриптори 1, 4 и 6.Те са изготвени и с подкрепата на текущ проект „Техническа и административна подкрепа за съвместното прилагане на РДМС в България и Румъния”, финансиран от ЕК за подпомагане на двете държави при изпълнението на изискванията РДМС.

Тази информация е предмет на обществено обсъждане в периода                            11 септември  - 3 ноември 2014 г.

Коментари и становища могат да бъдат изпратени по електронна поща на адрес: bdvarna@bsbd.org

 След получаване на коментарите от заинтересованите страни, програмите ще бъдат докладвани в платоформата за докладване на Европейската агенция по околна среда Reportnet.

Пълна информация за програмите за мониторинг, можете да намерите тук.