Очаква се повишение на речните нива

06 февруари 2017 | 16:50

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили в резултат на снеготопенe. По-значителни повишения са отчетени в Дунавския и Черноморския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +85 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +238 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -27 см до +30 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +20 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще продължат да се повишават. По – значителни повишения, следствие на снеготопене и валежи от дъжд ще има на 7 февруари в реките западно от река Янтра. На 8 февруари съществени повишения на нивата в резултат на снеготопене и валежи от дъжд ще има на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 9 февруари речните нива ще започнат да се понижават. Вследствие на оттичане, в средните и долни течения на реките водните нива все още ще се повишават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 7, 8 и 9 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. В резултат на валежи и по- интензивно снеготопене днес и в следващите два дни ще се повишат водните нива на реките в целия водосбор. По-значително ще са във водосборите на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. На 9 февруари водните количества ще останат без съществена промяна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 7, 8 и 9 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива в целия водосбор ще продължат да се повишават, вследствие на снеготопене, като водните количества ще бъдат под праговете за внимание. След 8 февруари, в по-голямата част от водосбора речните нива ще започнат да се понижават.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат да се повишават, вследствие на комбинация от снеготопене и валежи от дъжд. Очаква се от 9 февруари нивата да започнат да се понижават,  отначало в горните части, а от 10 февруари, и в средните и долни части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на всички реки от басейна ще се повишават, следствие на снеготопене и валежи от дъжд. На 6 февруари следствие на снеготопене , а на 7 и 8 февруари и валежи от дъжд и последващо по значително снеготопене а по значителни повишения, ще има в реките от Южното Черноморие, където са възможни поройни наводнения.

 Източнобеломорски басейн: Днес, в следствие на снеготопене и през следващите два дни комбинацията от снеготопене и валежи от дъжд, водните нива в басейна ще се повишават. По-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на реките Марица – средното и долно течение, както и родопските й притоци и на Арда – целия водосбор.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:Според последните симулации водното ниво на р. Тунджа при Ямбол се очаква да достигне жълтия праг на внимание на 11 февруари.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:Водното количество на Черна река при гр. Смолян ще достигне жълтия праг на внимание от вечерните часове на 6 февруари до обедните часове на 7 февруари.

  • Според последните симулации водното количество на р. Арда при Рудозем се очаква да достигне жълтия праг на внимание в обедните часове на 7 февруари.
  • Според последните симулации водното количество на р. Елховска при Рудозем се очаква да достигне жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 7 февруари.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре в следствие на снеготопене и валежи от дъжд водните нива в басейна ще се повишават значително. От 8 февруари речните нива в целия басейн ще се понижават.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 6 и 7 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 06.02.2017 г. е 3 487,3 млн. м3 и представлява 53,7% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 69,3% от общия им обем;
  • напояване – 46,4% от общия им обем;
  • енергетика – 56,0% от общия им обем.