Осигурено е финансирането на инвестиционната програма „Минерални води“

23 ноември 2016 | 14:10

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджета на МОСВ в полза на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). С измененията ПУДООС следва да предостави на Националния доверителен екофонд 3,5 млн. лв. за администриране на пилотна схема на инвестиционната програма „Минерални води“.

Под формата на безвъзмездно финансиране тези средства ще бъдат предоставени на общините, за да развиват находищата на минерални води на своята територия. Програмата ще финансира екологични проекти, водещи до оползотворяване на топлинната енергия на минералните води, което ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове.

Безвъзмездното финансиране по проектите ще бъде до 50%, а за останалите 50 на сто те трябва да използват общински средства или да привлекат външен ресурс.

Целта на програмата, която ще се изпълнява чрез Националния доверителен екофонд, е да се даде възможност на общините да стимулират местната икономика, да привлекат инвеститори и да развият специфични дейности: туризъм, оранжерийно производство, отопление на сгради и други.

България е изключително богата на този природен ресурс – находищата на минерални води изключителна държавна собственост са 102. Отделно 37 са общински. През 2011 г. с изменение на Закона за водите бе възприет децентрализираният подход, с който се дава възможност на общините да вземат за управление находищата на тяхна територия и да ги развиват в срок от 25 години.