Отговор на Искрен Веселинов от ПГ „Патриотичен фронт“ относно замърсяванията на въздуха в Русе

Уважаеми,  господин Веселинов, бих искала на първо място да Ви уверя, че Министерството на околната среда и водите и аз в качеството си на министър, съблюдаваме стриктно прилагането на екологичното законодателство в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух, с ангажираност, загриженост, системност и безкомпромисност в действията по извършване на контролната дейност. Това е важно, защото е пряко свързано със здравето на хората. Аз самата имах среща с хората от Инициативния комитет и съм наясно с техните притеснения.

Още през 2015 г. след поредица от сигнали на граждани за неприятни миризми, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе предприе следните действия - извършване на проверки, обходи и измервания на качеството на атмосферния въздух (съвместно с Регионалната лаборатория Русе) в промишлена зона и обекти, потенциални източници на неприятни миризми. За констатираните нарушения от дейността на “Монтюпе” ЕООД са наложени 2 бр. санкции по ЗООС и е издадено наказателно постановление за неизпълнение на условие в комплексно разрешително на стойност 35 000 лв. През месец септември миналата година за установено превишение на нормите за допустими емисии при извършен емисионен контрол със Заповед на директора на РИОСВ-Русе бе наложена Принудителна административна мярка (ПАМ) - до привеждане на дейността на дружеството в съответствие Комплексното разрешително.След обжалване пред Върховния административен съд, предварителното изпълнение на ПАМ бе отменено. Очаква се произнасяне от съда по същество.

През септември тази година във връзка с получени в Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе, сигнали от жители на гр. Русе за разпространение на неприятна миризма на „изгорял бакелит” в различни райони на града, от дежурни екипи са извършени нови обходи. На 10 и 11 септември 2016 г., между 20:00 и 22:00 часа, в района на Източна промишлена зона на град Русе, органолептично е установена специфичната миризма, характерна за производството на „Монтюпе” ЕООД. От експертите на РИОСВ-Русе е извършена проверка и на производствената площадка, при която е констатирано неорганизирано изпускане на емисии от покрива на хале № 3 на дружеството.

В тази връзка на оператора „Монтюпе” ЕООД бе наложена най - високата санкция в размер на 500 000 лв. Изпълнена бе и принудителна административна мярка за ограничаване на дейността в хале № 3, чрез пломбиране на 108 броя въздушни клапи, които са част от системата за естествена вентилация на помещението.

На 8 ноември във връзка с получен сигнал за наличие на неприятни миризми от експерти на РИОСВ-Русе е извършена поредна проверка на производствената площадка на „Монтюпе” ЕООД, при която е установено, че два димни люка на покрива на хале № 3 са отворени и в атмосферния въздух се изпускат неорганизирани емисии на вредни вещества. Във връзка с това на 10.11.2016 г. на оператора „Монтюпе” ЕООД бе съставен акт за установено административно нарушение за допуснато неорганизирано изпускане на вредни емисии в атмосферния въздух и бе издадена Заповед на директора на РИОСВ за налагане на поредна принудителна административна мярка (ПАМ). С тази принудителна административна мярка бе ограничено производството. На 16 ноември бяха пломбирани инсталациите за каруселно леене на алуминий – Карусел № 7 и № 8, разположени в производствено хале № 3. В допълнение със Заповедта за налагане на ПАМ бе разпоредено в срок до 25.11.2016 г. т.е до днес, операторът да изгради плътна преграда между хале № 2 и № 3 с цел недопускане пренос на емисии между производствените халета.

Във връзка с тези сигнали, които споменах, РИОСВ – Русе освен всички действия, които е предприела е сезирала и други контролни органи в това число - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, отговаряща за условията на труда, работещи в предприятието, РЗИ-Русе и Община Русе.

На територията на града е разположен Пункт за мониторинг на градски фон – Автоматична измервателна станция „Възраждане”. От края на 2015г., с настояване от страна на народните представители и с мое разрешение бе разкрит още един нов пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, разположен на ул. „Рига”. Местоположението му е подбрано така, че да бъде на прекия път на преноса на емисиите, изпускани от производствените мощности в Източната промишлена зона. Не само това, от 21 септември в гр. Русе е инсталиран още един временен пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. В периода 26 -29 септември бяха извършени измервания с преносим газхроматограф.

РИОСВ- Русе продължава да осъществява контрол на обекти, потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух на гр. Русе. Искам да ви уверя, че продължаваме по същия строг и безкомпромисен начин да упражняваме контрол на конкретния оператор, както и на всички останали, които допускат нарушения на екологичното законодателство.