Отговор на въпрос на народния представител от ПГ „Реформаторски блок“ Петър Славов относно мерки за ограничаване на вредните емисии, отделяни от автомобилите и насърчаване ползването на по-екологични автомобили

Уважаеми господин Кенов, при първоначална регистрация на автомобилите да се заплащане на продуктова такса, на основание Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Видовете автомобили, за които се дължи продуктова такса са определени в Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства. Това са всички превозни средства от категория M1 или N1 и триколесни моторни превозни средства, но без триколесни мотоциклети, така както са определени в Закона за движение по пътищата.

Целта на промени предложени и инициирани от МОСВ в посока намаляване на продуктовата такса за нови автомобили и увеличаване на продуктовата такса за стари автомобили, е да се стимулира покупката на нови автомобили, които замърсяват по-малко и да се ограничи употребата на старите автомобили. Промяната на продуктовата такса ще бъде съобразена с икономическата обстановка в страната и социалния статус на населението.

В Закона за местните данъци и такси е предвидено заплащане на данък върху превозните средства, в зависимост от мощността на двигателя и годината на производство. Регламентирани са данъчни облекчения за електромобилите, както и такива за автомобили в зависимост от мощност на двигателя, ЕВРО-категоризацията и наличие на катализатор.

През 2012 г. по инициатива на Министерството на икономиката и Министерството на околната среда и водите беше разработен Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическа мобилност в България за периода 2012-2014 г.  Отчитайки, че срокът на действие на Националния план е до 2014 г.  и отчитайки неговото действие и отчетените мерки , са предприети стъпки за разработване на нов дългосрочен стратегически документ, с който да се определи националната рамка на политиката в тази област. Следва да се подчертае , че тази дейност е включена и като мярка към Приоритет в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България. От друга страна, в края на 2014 г. беше приета стъпка на европейско ниво Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, с която се цели осигуряването на минимален брой зарядни точки и станции за зареждане с алтернативни горива – електричество, водород и природен газ в ЕС. С краен за транспониране  на директивата е 18.11.2016 г. На национално ниво вече е започнало разработване на законодателство, което да  транспонира тази директива. Първото заседание на тази група, в което участваха и представители на МОСВ и се води от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се състоя на 6 септември тази година.

Като се има предвид очевидната взаимовръзка на горните документи, с доклад до Министерския съвет е предложено разработването на нов интегриран дългосрочен стратегически документ, с който да се определи Националната рамка на политиката за насърчаване на иновациите, научно изследователската и развойна дейност и производството на незамърсяващи превозни средства и алтернативни горива, за повишаване на доверието и потребителското им търсене и за разгръщането на инфраструктура и пазара на алтернативни горива, да се организира и координира съвместно от Министерство на икономиката и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.