Отговор на въпрос на народния представител Стефан Кенов от ПГ „Български демократичен център“ относно незаконен завод край гр.Карнобат

11 септември 2015 | 15:44

Уважаеми господин Кенов, на 26.05.2015 г. и 01.06.2015 г., във връзка с постъпили, в Регионалната инспекция по околната среда и водите Бургас, сигнали за наличие на неприятни миризми в гр. Карнобат, от експерти на инспекцията са извършени проверки на фирма за производство на селскостопанска продукция, намираща се в двора на бившето Държавно земеделско стопанство (ДЗС) в Карнобат, собственост на „Агрошанс Комерс” ЕООД, гр. Карнобат. Констатирано е, че на производствената площадка е разположена инсталация за утилизация на свеж птичи тор и превръщането му в органична тор, която в момента на проверките не работи. Извън границите на обекта, и в гр. Карнобат, неприятна миризма не е усетена.

С писмо на РИОСВ Бургас от 18.06.2015 г. на управителя на фирма „Агрошанс Комерс“ ЕООД са дадени предписания  за предоставяне на информация за инсталацията – предназначение, технологична схема, технологични параметри и характера на  извършваната производствена дейност в обекта. Дадените предписания не са изпълнени, в определения срок, за което на дружеството е съставен акт  за установеното  административно нарушение и е издадено наказателно постановление от 28.08.2015 г., с което на  „Агрошанс Комерс” ЕООД,                   гр. Карнобат е наложена имуществена санкция, в размер на 5000  лв.

По инициатива на РИОСВ Бургас, на 23.07.2015 г., е извършена съвместна проверка от експерти на инспекцията и представители на Областна дирекция на МВР – Бургас и РЗИ – Бургас. Констатирано е, че инсталацията за утилизация на свеж птичи тор и превръщането му в органична тор работи. В халето до инсталацията са налични купчини с готова продукция. Усетена е неприятна специфична миризма на торов отпад, както от самата инсталация, така и от откритите площи с торов отпад.

За дейността на обекта не е проведена процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда. В тази връзка, от директора на РИОСВ Бургас, е издадена Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) - спиране дейността на инсталацията. За установеното административно нарушение на управителя на „Агрошанс Комерс” ЕООД е съставен акт и е издадено наказателно постановление на 01.09.2015 г.

На 21.08.2015 г. от експерти на РИОСВ Бургас, е извършена проверка на място и е констатирано е, че инсталацията е демонтирана.

В заключение бих искала да Ви уверя, че един от основните приоритети на Министерството на околната среда и водите е осъществяване на ефективна контролна дейност и в тази връзка РИОСВ Бургас ще продължи да осъществява строг контрол на обекта по изпълнение на изискванията на екологичното законодателство.