Отговор на въпрос на Явор Хайтов, ПГ на БДЦ относно замърсяване на въздуха във Враца

Уважаеми, господин Хайтов, бих искала да започна с това, че не е удачна аналогията, с която започнахте своето изложение, имайки пред вид, че това, което е установено, не сочи като източник промишлени замърсители. В съответствие с компетенциите на МОСВ, както и съгласно действията, предприети от контролния орган – Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ), бих искала да Ви информирам следното: Първите сигнали, получени в МОСВ и в РИОСВ – Враца за наличие на неприятни миризми в гр. Враца, кв. „Дъбника“, са от началото на летния сезон. С цел локализиране на възможните източници на замърсяване на въздуха и след извършен анализ на дейността на производствените обекти, потенциални източници на неприятни миризми, от експертите на РИОСВ - Враца незабавно са извършени проверки на „Холсим (България)“ АД - циментов завод в с. Бели Извор, и на градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Установено е следното: Резултатите от собствените непрекъснати измервания на оператора „Холсим (България)“ АД, проверките, извършени от Регионалната инспекция по околна среда и води – Враца на площадката на дружеството, както и извънредният контролен мониторинг, извършен от Изпълнителната агенция по околна среда в периода 14-15 септември 2016 г. на емисиите от пещта за изгаряне на балирани отпадъци, показват, че не са установени превишения на нормите, касаещи качеството на атмосферния въздух. Относно градската пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Враца е установено, че основните източници на неприятни миризми са утайкоуплътнителят за излишната активна утайка, която е нестабилизирана и необезводнена, изсушителните полета за утайката и канализационните колектори. В тази връзка от РИОСВ-Враца е дадено предписание на управителя на ВиК - Враца за предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на миризми извън територията на пречиствателната станция и почистване на канализационните клонове. В изпълнение на предписанието от „ВиК“ - Враца са предприети действия за третиране на точките, източници на неприятни миризми с препарат за стабилизиране на утайката и почистване на канализационни клонове. Паралелно с извършените проверки на по-горе посочените обекти са предприети и допълнителни действия. В периода 17 август - 12 септември, в различни часове от денонощието, са извършени измервания на атмосферния въздух в пет различни точки на ж. к. „Дъбника“. Не са установени превишения на пределно допустимите концентрации за параметрите на качеството на атмосферния въздух. Данните от непрекъснатите измервания на въздуха от автоматичната измервателна станция на ЖП-гара Враца също не са регистрирали превишения на нормите. В последствие след получени сигнали за лоша миризма, на 12.09.2016 г. от РИОСВ Враца е извършена проверка на колекторите и на ПСОВ-Враца. Издадено е предписание на община Враца като бенефициент на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца“ за осъществяване на стриктен контрол по изпълнение на дейностите на проекта и за предприемане на мерки по компетентност спрямо фирмите, за които общината е констатирала некачествено изпълнени дейности по изграждане на новите канализационни колектори. На 27.09.2016 г. след получен сигнал за лоша миризма на канализация на ул. „Ген. Леонов“ е извършена проверка и е констатирано, че от ревизионни шахти на новоизградения канализационен колектор по проекта за „Воден цикъл“ се носи остра лоша миризма на канализация и в него има отток на отпадъчна вода. Във връзка с това на кмета на община Враца е дадено предписание да се извърши ревизия и профилактика на новоизградения канализационен колектор. Съгласно информацията от общината в изпълнение на предписанието са предприети действия и миризмите са отстранени. Уважаеми господин Хайтов, известно е, че проектът за водния цикъл на Враца беше сериозно забавен и високо рисков поради некачествено изпълнение и лошо администриране в предишния програмен период. Бих искала на ви информирам, че в резултат от усилията, които екипът на МОСВ положи, ЕК позволи фазирането на проекта и възможността да се завърши със средства от новата Оперативна програма. На 28 октомври тази година между МОСВ и община Враца беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ на стойност 80 млн. лв. за довършване на интегрирания воден цикъл на града. Надявам се, че общината ще предприеме всички действия по упражняване на строг контрол за качествено и в срок изпълнение на строително-монтажните дейности, въвеждане в експлоатация на съоръженията и изграждането на модерна пречиствателна станция и канализационна система на града.