Отговор на въпрос от Адриан Райков и Радостин Танев от ПГ на ПП ГЕРБ, относно решение на Европейската комисия, определящо нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества, отделяни в атмосферата от големите горивни инсталации

01 септември 2017 | 15:52

Уважаеми господа Райков и Танев, приетите емисионни нива в Заключенията за най-добри налични техники (НДНТ) за големите горивни инсталации (ГГИ) са за следните замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, прах, живак, хлороводород и флуороводород. Нашето становище е, че като цяло определените емисионни нива на азотни оксиди и прах не представляват проблем за големите горивни инсталации от енергиен комплекс „Марица Изток“. Потенциален проблем е спазването на емисионни нива за серен диоксид, поради характеристиките на местните въглища, които се характеризират с високо съдържание на сяра и пепел, а така също и ниска калоричност).

Топлоцентралите от Маришкия басейн, след влизането в сила на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността, вече са използвали една възможност за дерогация. Те са кандидатствали пред компетентния орган и са получили дерогация по чл.31 от директивата, който дава възможност, когато заради качествата на местните лигнитни въглища не могат да бъдат постигнати определените в директивата норми, да се прилага минимална степен на десулфуризация за емисиите на серен диоксид (от 1-ви януари, 2016 година тази степен е минимум 96%), вместо изискваната норми за допустими емисии (НДЕ) за същия замърсител. В Заключенията за най-добри налични техники за тези топлоцентрали обаче, освен по-висока минимална степен на десулфуризация от 97%, има и задължение за спазване на норма за допустими емисии на серен диоксид от 320 mg/Nm3. Според нас, трудно ще бъде постигането именно на тази норма, определена в милиграми на нормален кубичен метър.

Тъй като към днешна дата не е налична достатъчно представителна информация за нивата на реалните емисии на живак – към момента единственото задължение за операторите, изгарящи въглища, включително и лигнитни въглища, е да измерват поне веднъж годишно общите емисии на живак. Не сме в състояние да се произнесем дали постигането на нормите от Заключенията ще бъде проблем за топлоцентралите – изискването за измерване на емисиите на живак от топлоцентралите е в сила от 1-ви януари, 2016 година, поради което данните, с които разполагаме, са непълни за всичките видове горива и е рано да се правят заключения по въпроса.