Отговор на въпрос от Катя Попова, депутат от ГЕРБ за проекти в област Пловдив, финансирани от МОСВ

Уважаема госпожо Попова, по време на мандата на правителството „Борисов“ изграждането на екологичната инфраструктура беше един от нашите най-важни приоритети. Резултатите от работата са видими, а ползите са свързани със създаването на чиста и здравословна среда за хората, опазването на околната среда, подобряването на услугите за населението, създаването на предпоставки за развитие на населените места, привличането на инвестиции, развитие на бизнеса. Инвестирахме в здравето на над 4 млн. души в България с изградени 51 пречиствателни станции за отпадъчни води и 19 модерни регионални системи за управление на отпадъците. Изградихме 2600 км нова ВиК мрежа. Въпреки забавянето заради спирането на програмата в периода октомври 2013-ноември 2014 г., благодарение на усилията, които положихме с екипа на МОСВ, общините и строителите, успяхме да приключим успешно 198 строителни договори на стойност 3, 344 млрд. лв. Финансирането, което осигурява министерството е насочено основно към общините. Какво беше осигурено като финансиране и инвестиции в област Пловдив? По ОПОС бяха изпълнена 27 проекта на обща стойност 245 млн. лв., в секторите „Води“, „Отпадъци“ и „Биоразнообразие“. Изградени бяха 358 км ВиК мрежа и 7 ПСОВ, които обслужват близо 61 хил. жители. Това са пречиствателните станции в Хисаря, Кричим, Раковски, Стамболийски, Сопот, Карлово и Първомай. В рамките на ПУДООС в сектор „Отпадъци“ бяха изпълнени 4 проекта на стойност 7,6 млн. лв. за общински депа, а в сектор „Води“ – 3 проекта на стойност 5, 5 млн. лв. за изграждане на ВиК мрежи в общините Лъки, Първомай и Раковски. В рамките на кампанията „Чиста околна среда“ за 2015 и 2016 г. са сключени общо 52 договора на стойност 276 хил. лв. за реализиране на проекти от общини, кметства, училища и детски градини, свързани с опазването на околната среда. В рамките на НДЕФ са изпълнени 9 проекта по националната схема за зелени инвестиции и два проекта по инвестиционната програма за климата. С финансовата помощ на Националния доверителен екофонд бяха санирани 6 училища, 3 детски ясли, 1 градина, 1 читалище. Възможностите на програмния период 2014-2020 за област Пловдив са налице. По ОПОС на територията на областта могат да се реализират инвестиции във всички приоритетни оси. По ос „Води“ вече стартираха първите инвестиции, подписан е договорът за водния цикъл на община Асеновград на обща стойност 106 млн. лв., с безвъзмездно финансиране, възлизащо на 80 млн. лв. Очаквам скоро да приключи оценката и да бъде подписан договора за водния цикъл на Пловдив. Чрез МРРБ се подготвя регионално прединвестиционно проучване  на територията на област Пловдив, на базата на което ще могат да бъдат финансирани още проекти в областта. В сектор „Отпадъци“ общините Асеновград, Лъки, Първомай, Садово и Куклен са допустими за изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране и са поканени вече да представят своите проектни предложения. По ос „Биоразнообразие“ общините са допустими бенефициенти на предстоящите процедури, свързани с местните инициативни групи и процедури за конкурентен подбор. По отношение на приоритетната ос „Превенция на риска от наводнения и свлачища“, общините от областта могат да кандидатстват за подобряване техническото състояние на общински язовири и прилежащи съоръжения за повишаване подготвеността на населението при наводнения. До края на месеца ще бъде обявена покана за проектни предложения към общините на обща стойност 20 млн. лв. В допълнение, община Асеновград е директен бенефициент за превантивни укрепителни геозащитни мерки и дейности в свлачищни райони, като общината беше поканена да подаде проектното си предложение на 29 декември миналата година. По ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ – изключително важен въпрос, Асеновград и Пловдив като общини с нарушено качество на въздуха, са бенефициенти по процедурата за разработване на общински програми за въздуха и са допустими за мерките за намаляване количествата на фини прахови частици и азотни оксиди. Предпоставките са налице, възможностите са налице, пожелавам на всички общини успех в реализацията на екологичните проекти и се надявам, че ще има приемственост и последователност в подкрепата, която се оказва на общините за реализирането на тези проекти. Тук искам да благодаря и на народните представители за подкрепата им към МОСВ при провеждането на политиката.