Отговор на въпрос от народните представители Михаил Миков и Иван Ибришимов относно изграждането на депо за битови отпадъци в района на с. Джерман, община Дупница

13 ноември 2015 | 15:26

Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми дами и господа народни представители,
Уважаеми господин Миков,
Уважаеми господин Ибришимов
 
Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, общините са отговорни за управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на тяхната територия, включително за избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, или на други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането на битови отпадъци.
Със Закона се въвежда регионален подход при управление на битовите отпадъци, като регионите за управление на отпадъците са определени в Националния план за управление на отпадъците. До 2011 г. общините в настоящия регион Дупница бяха част от регион Кочериново.
През месец май 2011 г. общините от регион Кочериново взеха решение той  да бъде разделен на регион Дупница (включващ общини Дупница, Кюстендил, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно) и регион Благоевград (включващ общини Благоевград, Кочериново, Симитли, Бобошево и Рила). 
Изграждането на двете регионални системи, се предвиждаше да бъде подпомогнато чрез финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС). Предвид забавянето при изготвяне на необходимите документи за кандидатстване и невъзможността проектите да се изпълнят в рамките на сроковете, допустими по Програмата, те са извадени от нея. През 2013 г. е взето принципно решение тези проекти да бъдат финансирани с национални средства.
По информация, предоставена от Регионалното сдружение на общините от регион Дупница, през 2012 г. са предприети действия по изготвяне на прогнози за количествата и морфологичния състав на отпадъците, инженерно-геоложки доклад, хидро-геоложки доклад и хидроложки доклад за потенциални площадки, за разполагане на Регионалното депо, прединвестиционни проучвания и геодезически заснемания, анализ на разходите и ползите.
Въз основа на тези документи, от община Дупница  е възложено на независими експерти, изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС). Заключението в Доклада посочва като подходяща за изграждане на Регионалната система, площадката в с. Джерман.
Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 3 от ЗООС, към осъществяване на инвестиционно намерение се пристъпва след Решение по оценка на въздействието върху околната среда от компетентен орган, който в случая е РИОСВ-Перник.  В хода на процедурата по ОВОС са изискани становища от всички институции и специализирани ведомства, имащи компетенции относно инвестиционното предложение, включително оценка на прилагането на най-добри налични техники. Засегнатата общественост е уведомена по съответния ред и са проведени задължителните срещи за обществено обсъждане. На всички етапи са издадени съгласувателни становища от всички компетентни органи имащи отношение към случая. След положително становище на Експертния екологичен съвет към РИОСВ – Перник е издадено решение на директора на РИОСВ - Перник, за одобряване на осъществяването на инвестиционното намерение. Издаденото Решение по ОВОС № 01-01/2015 г.  е обжалвано от Сдружение с обществено-полезна дейност „Бъдеще за Джерман” пред Административен съд – Перник, който с Решение № 312 от 06 октомври 2015 г.,е потвърдил издаденият от директора на РИОСВ-Перник акт.
Към настоящия момент, поради внесена във Върховен административен съд на Република България жалба, Решението на Административен съд - Перник не е влязло в сила, поради което няма предприети действия по ревизиране на решението за изграждане на Регионална система за третирането на неопасни отпадъци – регион Дупница.