Отговор на въпрос от народните представители от ПГ БСП за България Йордан Младенов и Надя Клисурска, относно рекултивиране на сметища в област Пазарджик

23 юни 2017 | 13:33

Уважаема госпожо Клисурска, уважаеми господин Младенов, на територията на област Пазарджик в Националния план за управление на отпадъците са определени два региона за управление на отпадъците – Пазарджик и Панагюрище.

Регионалното депо Панагюрище, обслужващо общини Панагюрище и Стрелча,  е изградено със средства от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ и е въведено в експлоатация през 2015 г. На територията на региона не се експлоатират общинските депа. Общинско депо Панагюрище е рекултивирано в рамките на проекта за изграждане на регионалното депо. В процес на съгласуване е изготвеният работен проект за рекултивация на общинско депо Стрелча.

За изграждането на регионално депо Пазарджик, което ще обслужва общини Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември е осигурено финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в размер на 15 989 294 лв. Строително-монтажните работи са стартирали в края на 2015 г. Очаква се до края на месец юни 2017 г. да бъде завършено строителството и да стартира процедура по избор на оператор на Регионално депо . Конкретният срок за въвеждане на депото в експлоатация зависи от готовността на Община Пазарджик за обявяване на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на оператор и от хода на самата процедура. В случай, че тя не бъде обжалва, депото се очаква  да бъде  въведено в експлоатация до края на 2017 г.

До момента са осигурени над 100 млн.лв. от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ и ПУДООС за проекти за рекултивация на депа, които не отговарят на нормативните изисквания. Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда осигурява поетапно по-голямата част от необходимите средства за изпълнение на проектите, като общините осигуряват и собствено съфинансиране от натрупаните обезпечения за рекултивация и следексплоатационни грижи по чл.60 от Закона за управление на отпадъците. Необходимите средства за изпълнение на проектите за рекултивацията в регион Пазарджик са около 13 млн. лв., като вече е съгласуван проект за рекултивация на депов  община Ракитово. Реализацията на проектите за рекултивация ще стартира след въвеждане в експлоатация на регионалното депо.

В заключение, Министерството на околната среда  и водите, чрез Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик упражнява непрекъснат контрол върху експлоатацията на общинските депа. За периода 2012  - 2017 год. са извършени общо 46 проверки на депото в Пазарджик. Издадени са три наказателни постановления и са наложени съответно санкция на оператора на депото и глоба на управителя на дружеството, отговорно за експлоатацията.

Задължението, което има България към 31 декември 2017 г  е старите депа да престанат да работят, но това не означава, че рекултивацията трябва да е завършила към този момент. Няма как толкова бързо да бъде приключила рекултивацията. Финансовият ресурс, с които разполагаме в момента не е достатъчен за рекултивацията.  Само за този район, за който говорим днес, са необходими 13 млн. лв. Но трябва да си даваме сметка , че в тази посока ангажимент имат и общинските власти, които на конкурентна основа трябва да се борят за тези пари. В момента се разглежда един от проектите на община Ракитово. Когато има готови проекти и те влизат в ПУДООС, те се конкурират с другите такива проекти, но ние не може да караме насила кметовете или общинските ръководства да предприемат определени действия, затова и влиза в сила другата функция на МОСВ – контролната и санкционираща.