Отговор на въпрос от народния представител Атанас Костадинов от ПГ „БСП за България“, относно предприетите действия по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети на собствениците на резервоари с опасен отпадък, находящи с

01 септември 2017 | 15:43
Уважаеми господин Костадинов, през 2013 г., при извършена проверка на „Полимери“ АД (в несъстоятелност) областният управител на Областна администрация Варна констатира теч от съоръжение за съхраняване на опасен отпадък .Съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, РИОСВ – Варна характеризира случая  като непосредствена заплаха за възникване на екологични щети. Отговорен за отстраняване на заплахата е операторът „Полимери“ АД. В тази връзка директорът на РИОСВ – Варна през март 2013г. издава Заповед за прилагане на превантивни мерки от „Полимери“ АД. След връчване на заповедта, синдикът на дружеството внася в регионалната инспекция мотивирано становище за невъзможност за изпълнение на постановените превантивни мерки. Следва проверка от инспекцията, която установява, че не са предприети действия по изпълнение на заповедта. Предвид това, министърът на околната среда и водите определя със Заповед от април 2013г. областният управител за отговорен за изпълнението на мерките. Следва да се има предвид, че Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети предвижда механизъм за възстановяване от оператора „Полимери“ АД на направените от областния управител разходи за изпълнение на мерките, след като същите бъдат изпълнени. Министерството на околната среда и водите многократно е подпомагало и предоставяло разяснения и указания на областния управител, вкл. че следва да планира в държавния бюджет за съответната година средствата, необходими за изпълнението на заповедта. През 2013 г. областният управител провежда обществена поръчка. Изготвено е техническо задание и финансов разчет на разходите за изпълнение на постановените мерките. Във връзка с подадено искане от областния управител до МС, през юли 2014г., МОСВ съгласува проект на Решение на МС за отпускане на необходимите средства. Въпреки това, съгласно информация от областния управител, заявените средства не са постъпили в сметката на областната администрация. През 2015г. РИОСВ–Варна извършва проверка на площадката на „Полимери“ АД във връзка с изпълнението на превантивните мерки по Заповедта на министъра. При проверката не е констатирано наличие на пробиви и изтичане на химични вещества от резервоарите в обваловките. Установено е, че е осигурена 24 часова физическа охрана, но въпреки това непосредствената заплаха за възникване на екологични щети не е отстранена. През октомври 2016 г. областният управител на област Варна обявява обществена поръчка за избор на изпълнител на постановените мерки. Видно от интернет-страницата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), процедурата е обжалвана, като на 30.05.2017г. КЗК се произнася с Решение. С оглед осигуряване на необходимите средства за изпълнение на мерките, на заседание на МС на 21.06.2017г. Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 14 402 000 лв. Осигуряването на средствата позволява предприемането на незабавни действия по отстраняване на непосредствената заплаха и предотвратяване на екологични щети. В заключение бих искал да Ви уверя, че Министерството на околната среда и водите своевременно е предприело по компетентност всички предвидени в закона действия, както и в допълнение оказва съдействие на областния управител с указания и разяснения по прилагането на закона.