Отговор на въпрос от народния представител Джевдет Чакъров от парламентарната група на Движението за права и свободи oтносно изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Чакъров, както и Вие отбелязахте, към днешна дата са обявени 14 процедури за проектни предложения по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” – шест по приоритетна ос „Води”, една по приоритетна ос „Отпадъци”,  две по приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”, три по приоритетна ос „Натура 2000 и Биоразнообразие”, една по приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух” и една по приоритетна ос „Техническа помощ”. Общата стойност на обявените процедури е близо 1 млрд. лв.

Към момента са подадени четири проектни предложения – две в областта на регионалното планиране и укрепване на капацитета на ВиК сектора с бенефициент Министерството на регионалното развитие и благоустройството; едно за разработване и въвеждане на методи за анализ на води и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда; и едно в областта на биоразнообразието. Очаква се първият договор за безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Министерството на регионалното развитие и благоустройството да бъде подписан до края на месец януари тази година.
Първите договори за безвъзмездна финансова помощ за водна инфраструктура са за така наречените „фазирани проекти”, които се планират до края на април 2016 г., предвид приетите от бенефициентите ангажименти за пълна мобилизация при подготовка и кандидатстване по програмата.
Първото плащане по Оперативната програма ще бъде авансовото плащане към бенефициента Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което се очаква през месец февруари 2016 г. след подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ. Плащанията на по-голяма стойност ще бъдат по фазираните проекти и след сключване на договорите с избраните изпълнители на регионалните прединвестиционни проучвания.
Предвид казаното до тук, след месец април 2016 г. ще можем да очакваме сериозни разплащания по програмата, които ще могат да бъдат сертифицирани.
По отношение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти за изграждане на ВиК инфраструктура и както вече многократно съм информирала – при одобряването на оперативната програма с Европейската комисия успяхме да постигнем плавен преход между двете програми чрез изпълнението на така наречените „ранни проекти”. Това са цитираните от Вас четири големи проекта и още пет проекта, които трябва да получат положително становище от JASPERS. Общата стойност на тези проекти е приблизително 520 млн. лв.
По отношение на първите четири проекта програмата вече е обявена. По отношение на другите пет проекта все още очакваме становището на JASPERS, което трябва да бъде готово до края на януари, след което ще бъде обявена и поканата.
Процедурите за останалите инвестиции във ВиК инфраструктура с бенефициенти ВиК оператори, ще могат да бъдат обявени след приключване на разработването на регионалните преки инвестиционни проучвания, които се очаква в края на 2018 г.
Що се отнася до приоритетната ос, свързана с превенцията и управлението на риска от наводнения и свлачища, две процедури вече са обявени за установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при кризи и бедствия и създаване на национална система за управление на водите в реално време. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Очаква се обявяването на още една процедура в първата половина на тази година за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в това число екосистемни базирани решения. Благодаря.

 

Министър Ивелина Василева - дуплика

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров! Благодаря за коментарите. Безспорно приемам и споделям тази част от тях, която касае необходимостта от реализиране на дейностите своевременно и избягване на грешките, които бяха допускани през първия програмен период. Смятам, че научените уроци ще допринесат за това да не се допускат грешки както при обявяването и контролирането на обществените поръчки, така и при реализацията на проектите и ще бъде гарантирано доброто качество и изпълнение на проектите. За тази цел е постигнато много. Продължават усилията за укрепване на капацитета на бенефициентите и на всички структури, които отговарят за европейските пари. Не се предвиждат структурни промени. Що се отнася до управляващия орган смятам, че колегите се справят изключително добре и резултатите от миналата година показват, че усилията наистина доведоха до постигането на желаните цели.

Що се отнася до темпото, с което се движи новата оперативна програма, искам да отчета, че само за шест месеца от одобряването на Програмата през месец юни досега, екипът на Оперативната програма успя да компенсира забавянето и, както споменах, да подготви, обяви процедури за близо 1 млрд. лв. Те вече са в ход на изпълнение – кандидатстване, одобряване на проекти и така нататък. Разбира се, надяваме се на активност и мобилизация и от страна на бенефициентите, за да може и дейностите да бъдат реализирани в рамките на сроковете. Благодаря Ви.