Отговор на въпрос от нaродния представител Джевдет Ибрям Чакъров от Парламентарната група на "Движението за права и свободи" относно Изпълнението на ангажиментите на Република България за транспониране в националното законодателство на Директива 2008/98/

 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАКЪРОВ,
 

Законът на управление на отпадъците (обнародван в ДВ, бр. 53 от 13.07.2012г.) който транспонира разпоредбите на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви . При разработването му е оценен и подхода по транспонирането на директивата в другите държави-членки.

По първия въпрос:

Отговорът на българската страна по официалното запитване е изпратен по съответния ред. Срокът за изпращането му до Европейската комисия беше 30.01.2015 г.

По втория въпрос:

През ноември, 2014г. в Министерство на околната среда и водите е получено официално запитване от Европейската комисия относно изпълнението на задълженията на Република България за въвеждане в националното законодателство на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. В писмото си, Европейската комисия посочва, че след извършена оценка на транспонирането на Директивата в Република България, са необходими допълнителни разяснения.Министерството на околната среда и водите изготви отговор към Европейската комисия и oт направения преглед на забележките на Европейската комисия се установи, че се налага да бъдат направени основно технически поправки в Закона за управление на отпадъците.

Министерството на околната среда и водите разработва проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, във връзка с необходимостта от въвеждане на разпоредби, свързани с прилагане на новоприети нормативни актове на ниво Европейски съюз, както и отстраняване на  допуснати техническите пропуски.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците е залегнал в Проекта на Законодателната Програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2015 г. Предвижда се той да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет през месец юни, 2015 година.